Łatwiej o pieniądze UE
Komisja udostępnia Grecji, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Łotwie i Węgrom dodatkowe współfinansowanie ze środków UE dla realizowanych w tych państwach projektów, które są niezbędne w celu wsparcia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności. W konsekwencji państwa te będą mogły ograniczyć wydatki na finansowanie tych projektów w okresie, kiedy ich budżety krajowe są pod znaczną presją.

Dzięki temu będzie możliwe rozpoczęcie realizacji programów, które dotychczas nie były realizowane ze względu na brak finansowania ze środków krajowych. Rozpoczęcie realizacji tych programów zapewni pobudzający zastrzyk środków pieniężnych dla gospodarek tych państw.

– Propozycje te stanowią wyjątkową reakcję na wyjątkowe okoliczności. Przyspieszenie wypłaty tych środków finansowych, wraz z programami pomocy finansowej, pokazuje determinację Komisji, aby zwiększać dobrobyt i konkurencyjność w państwach, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu finansowego – a zatem przyczynia się do realizacji pewnego rodzaju „planu Marshalla” mającego na celu zapewnienie ożywienia gospodarczego. Decyzja ta spowoduje istotny zastrzyk środków finansowych dla gospodarek krajowych, a jednocześnie zmniejszy presję związaną ze współfinansowaniem projektów z budżetów krajowych. – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Zaproponowane środki nie stanowią nowej ani dodatkowej formy finansowania, umożliwiają natomiast wcześniejszą wypłatę środków finansowych już zapisanych w budżecie w ramach unijnej polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa. Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego wkład UE może zostać podwyższony maksymalnie do 95%.

Działaniu temu powinno towarzyszyć priorytetowe potraktowanie projektów dotyczących wzrostu i zatrudnienia, takich jak przekwalifikowanie pracowników, tworzenie klastrów przedsiębiorstw czy inwestycje w infrastrukturę transportową. W ten sposób możliwe jest podwyższenie wskaźnika realizacji projektów, zwiększenie stopnia wykorzystania funduszy oraz szybsze zasilenie gospodarek dodatkowymi środkami pieniężnymi.

Propozycja dotyczy państw członkowskich, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu i otrzymały pomoc finansową z jednego z programów w ramach mechanizmu wsparcia bilansów płatniczych dla państw spoza strefy euro (Rumunia, Łotwa i Węgry) lub w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej dla państw należących do strefy euro (Grecja, Irlandia i Portugalia).

Komisja zwróci się do Rady i Parlamentu Europejskiego o przyjęcie wniosku w ramach przyspieszonej procedury legislacyjnej do końca 2011 r., aby umożliwić jak najszybszą praktyczną realizację ważnych projektów.

Ta przyspieszona wypłata pomocy jest tymczasowym środkiem, który zostanie wycofany w momencie, kiedy odnośne państwa członkowskie przestaną otrzymywać wsparcie w ramach wymienionych programów pomocy finansowej.

Aby pomóc w zwiększeniu stopnia wykorzystania środków, Komisja współpracuje z odnośnymi państwami członkowskimi w celu usunięcia wąskich gardeł, wzmocnienia ich potencjału administracyjnego oraz przyspieszenia praktycznego wdrażania projektów i wydatkowania środków. W przypadku Grecji Komisja powołała grupę zadaniową, która pomoże Grecji wdrożyć środki przewidziane w programie dostosowań gospodarczych oraz podjąć wszelkie niezbędne działania zapewniające szybsze wykorzystanie środków finansowych UE.

Których funduszy dotyczy propozycja i jakie są ich cele?
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Celem EFRR jest zwiększanie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej. EFRR realizuje programy zmniejszające dysproporcje w rozwoju regionów oraz programy wsparcia dotyczące rozwoju regionalnego, zmian gospodarczych, zwiększenia konkurencyjności i współpracy terytorialnej w całej Unii. Fundusz dąży do poprawy infrastruktury, podnoszenia konkurencyjności, stymulowania badań naukowych i innowacji oraz zrównoważonego rozwoju regionalnego. Inwestuje w projekty, których głównym celem są na przykład innowacje i gospodarka oparta na wiedzy, ochrona środowiska i zapobieganie ryzyku, wydajność energetyczna oraz tworzenie wzajemnych połączeń w sieciach transportowych i telekomunikacyjnych.

Fundusz Spójności
Fundusz Spójności skupia się na infrastrukturze transportowej i infrastrukturze ochrony środowiska, a także na wydajności energetycznej i energii odnawialnej, w państwach członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) jest niższy niż 90% średniej UE. Środki z funduszu wykorzystywane są w celu ograniczania braków gospodarczych i społecznych tych państw oraz stabilizowania ich gospodarek. Fundusz inwestuje w projekty rozwijające transeuropejskie sieci transportowe i energetyczne, projekty wspierające wydajność energetyczną oraz korzystanie z energii odnawialnej oraz projekty usprawniające transport publiczny.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Europejski Fundusz Społeczny wspiera programy mające na celu osiągnięcie wyższego poziomu zatrudnienia i włączenia społecznego w UE. Wspomaga działania państw członkowskich mające ma celu lepsze przygotowanie europejskich pracowników i przedsiębiorstw do nowych wyzwań wynikających z globalizacji. Fundusz pomaga na przykład pracownikom nabyć nowe umiejętności, a przedsiębiorstwom przeprowadzić zmiany.

Europejski Fundusz Rybacki (EFR)
Celem Europejskiego Funduszu Rybackiego jest zapewnianie pomocy finansowej wspierającej trwałą równowagę między zasobami i zdolnościami połowowymi floty UE, trwały rozwój rybołówstwa śródlądowego, podwyższenie konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury, ochronę i zwiększanie poziomu ochrony środowiska związanego z działalnością w zakresie rybołówstwa i akwakultury, propagowanie zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia na obszarach, na których prowadzona jest działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu umacnianie unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Fundusz przyczynia się do poprawy w zakresie:
1) konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa
2) środowiska naturalnego i terenów wiejskich
3) jakości życia i zarządzania działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich.
Fundusz uzupełnia działania krajowe, regionalne i lokalne, wspierające priorytety Wspólnoty.

Więcej informacji:
Mechanizm wsparcia bilansu płatniczego dla państw spoza strefy euro
Europejski mechanizm stabilizacji finansowej dla państw należących do strefy euro