Łatwiej o granty

Program Wsparcie na uzyskanie grantuedycja 2015 r.
Nabór wniosków w ramach 2. rundy 2015 trwa od dnia 06 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00. Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu Programu lub wydłużeniu w razie potrzeby.
Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.
Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się po 2007 r.
Całkowity budżet Programu w 2015 roku wynosi 2 000 000 zł.
Wsparcie w ramach Programu może obejmować do 100 proc. wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 000 zł, jeżeli przedsiębiorca jest koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 000 zł – jeśli jest partnerem w projekcie.
Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji i stanowi pomoc de minimis.
Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą aplikacji Generator Wniosków dostępnego na stroniewww.parp.gov.pl/granty p, a następnie dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców. Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Wsparcie na uzyskanie grantu obejmuje:
Horyzont 2020,
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
Eureka (Eurostars) 2007-2013,
Eranet Cornet II,
Inicjatywa Cornet,
Eranet Erasme2,
Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
CELTIC/EUREKA,
Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
Knowledge Partneship,
Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
“Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Szczegółowe informacje
www.parp.gov.pl/granty