Kulturalna umowa z Brazylią
Komisja Europejska i Brazylia zacieśnią współpracę w dziedzinie kultury. Komisarz Androulla Vassiliou i Ana de Hollanda, brazylijska minister stanu ds. kultury, podpisały czteroletni wspólny plan działania koncentrujący się na różnorodności kulturowej, dziedzictwie kulturalnym oraz rozwoju zrównoważonej branży twórczej i kultury.

Kultura to niezwykle dynamiczna gałąź europejskiej gospodarki: według badań generuje ona 4,5 proc. europejskiego PKB i zapewnia miejsca pracy dla 8,5 mln osób. Kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają ważną rolę także w gospodarce Brazylii: w kraju tym znajduje się 11 miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w tym miasta Ouro Preto, Olinda i Salvador de Bahia, które każdego roku przyciągają tysiące turystów z Europy i innych części świata.

Europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou i minister Ana de Hollanda podpisały wspólny program w dziedzinie kultury, obejmujący okres do końca 2014 r., w kontekście szczytu UE-Brazylia. Szczyt ten stanowi kolejny krok w stosunkach gospodarczych UE-Brazylia. Porozumienie zapoczątkuje szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie wymiany doświadczeń dotyczących realizowania polityki, w szczególności w związku z wdrażaniem Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, której stronami są zarówno państwa członkowskie UE, jak i sama Unia. Europejska komisarz i brazylijska minister wezmą udział w pierwszej z tych inicjatyw, okrągłym stole na temat miejsca kultury we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach, który odbędzie się dziś w Brukseli.

– Zarówno Unia Europejska, jak i Brazylia uznają zasadniczą rolę, jaką kultura odgrywa w naszych społeczeństwach i w stosunkach z naszymi partnerami. Zacieśnienie współpracy i pogłębienie dialogu na temat kultury jako części naszego strategicznego partnerstwa jest niezbędne do poprawy wzajemnego zrozumienia i wzmocnienia powiązań między naszymi narodami. Pomoże nam to także zaangażować się w ważną kwestię, jaką jest globalny ład w dziedzinie zarządzania kulturą na poziomie międzynarodowym – powiedziała komisarz Vassiliou.

Minister Ana de Hollanda powiedziała: Okrągły stół z udziałem Brazylii i UE, w którym będą uczestniczyć osoby oddane polityce kulturalnej, to idealna okazja do refleksji nad obecną sytuacją w wymiarze kulturalnym, politycznym, gospodarczym i społecznym, a co za tym idzie do szukania rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w XXI w.

Kontekst
Wspólny program Komisji i Brazylii w dziedzinie kultury opiera się na wspólnej deklaracji w sprawie kultury podpisanej w maju 2009 r. W kontekście tego dialogu Komisja i Ministerstwo Kultury Brazylii prowadzą regularną wymianę doświadczeń związanych z realizowaniem polityki oraz najlepszych praktyk. W szczególności koncentrują się na istniejącej i przyszłej współpracy kulturalnej, takiej jak wspólne seminaria i imprezy związane z priorytetami określonymi we wspólnej deklaracji i wspólnym programie w dziedzinie kultury.

Priorytety te obejmują: politykę służącą stworzeniu sprzyjających warunków dla branży twórczej i branży kultury; poprawę współpracy i wymiany między UE i Brazylią, także w odniesieniu do produkcji audiowizualnych; wymianę i wspieranie wiedzy fachowej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, w tym krajobrazów; propagowanie i wdrożenie Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej z 2005 r.

Więcej informacji
Wspólny program w dziedzinie kultury, 2011–2014: Wspólna deklaracja (2009)
Stosunki UE-Brazylia