Kultura ważna dla Europy

Spotkanie otworzył Zbigniew Gniatkowski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jak powiedział, program Kreatywna Europa przyczyni się do prestiżu i znaczenia europejskiej kultury, a także podniesie poziom profesjonalizmu i kompetencji pracowników sektora. – Kreatywna Europa to konkretne wsparcie dla sektora kultury. Według szacunków Komisji Europejskiej prawie 250 tysięcy pracowników sektora kultury otrzyma wsparcie finansowe przeznaczone na prezentację ich prac poza granicami kraju. (…) Do grupy beneficjentów programu zaliczymy filmowców, dystrybutorów, agentów sprzedaży i pracowników sektora audiowizualnego, ale również miłośników kina, którzy dzięki środkom europejskim przeznaczonym na wsparcie naszego kina będą mogli oglądać nakręcone w Europie filmy w setkach kin i na festiwalach filmowych.

Marcin Łapczyński, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oceniał minione 7 lat (unijny budżet na lata 2007-2013) jako pełne sukcesów dla polskich instytucji kultury i organizacji działających w tej dziedzinie. – Udało się zorganizować prawie 200 projektów o charakterze międzynarodowym na kwotę blisko 70 miliardów euro – mówił Marcin Łapczyński. – Dzięki udziałowi w programie polskie instytucje kultury miały szanse zaprezentować się na forum międzynarodowym, na nawiązanie cennych kontaktów w Unii i poza nią, na umiędzynarodowienie i podniesienie kompetencji. Wspominając o nowym programie na lata 2014-20 Kreatywna Europa zauważył, że dziś ważnym elementem tego programu jest otwarcie się na udział w nim krajów objętych Europejska Polityka Sąsiedztwa. –Dzięki temu nasi partnerzy z Ukrainy czy Mołdawii będą mogli brać równoprawny udział w tym programie – podkreślał dyrektor Łapczyński.

Anna Hieropolitańska, kierownik Punktu Kontaktowego ds. Kultury w Instytucie Adama Mickiewicza, podsumowała 7 lat działania programu Kultura 2007-2013, w który uczestniczyło 37 krajów z Unii Europejskiej i spoza niej. –Program Kultura i realizowane w jego ramach międzynarodowe projekty współpracy były głównym narzędziem UE wspierania sektora kultury, a z tego wsparcia korzystały zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne – mówiła Anna Hieropolitanska. – Program finansował m.in. Europejskie Stolice Kultury i liczne nagrody przyznawane w dziedzinie kultury.

Z około 5,5 tysiąca projektów, zgłoszonych w okresie 2007-2013, dofinansowanie z UE otrzymały 1563 projekty, na łączną kwotę ok. 300 milionów euro. Najwięcej wniosków z całej Europy wpłynęło w 2011 roku, kolejnym pod względem liczby zgłoszonych projektów był rok 2013.

Program Kultura obejmował 3 obszary, z czego jeden był bezpośrednio dostępny dla wnioskodawców. W jego ramach największym zainteresowaniem cieszyły się projekty krótkoterminowe (699 zakwalifikowanych projektów) i tłumaczenia literackie (618 projektów), stanowiąc w sumie blisko 85 proc. wszystkich zakwalifikowanych projektów . „Projektów długoterminowych, czyli trwających ponad 5 lat, było zaledwie 78, ale to właśnie one otrzymały największe granty, sięgające nawet 2 milionów euro.” mówiła przedstawicielka Punktu Kontaktowego Kultura.

Ciekawie przedstawia się statystyka skuteczności krajów w aplikowaniu o granty. Kraje takie jak Włochy czy Francja złożyły najwięcej wniosków (Włochy ok. 650, Francja ok. 400), jednak najwyższą skutecznością (blisko 45 proc. zaakceptowanych wniosków) wykazały się Bułgaria, Norwegia i Holandia, które wniosków złożyły kilkukrotnie mniej. Polska na tym tle przedstawia się przeciętnie ze skutecznością nieco ponad 15 proc w aplikowaniu o granty.

Projekty z udziałem Polski otrzymały w sumie ponad 66 miliardów euro. – Należy zauważyć, że projekty są organizowane z partnerami, a dofinansowanie otrzymuje projekt, dlatego trudno jest określić ile dokładnie pieniędzy trafiło do naszego kraju – tłumaczyła Anna Hieropolitańska.Polska uczestniczyła w sumie w 181 projektach, z czego w 33 przypadkach była liderem. Niestety nie przewodziliśmy w żadnym projekcie długoterminowym, za to braliśmy udział w blisko połowie z nich.

Granty najczęściej otrzymywały fundacje, instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły wyższe, muzea, wydawnictwa i teatry, w przeważającej większości działające w dużych miastach. – Aż 75 proc. wszystkich polskich beneficjentów pochodziło z sześciu miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Wrocławia i Gdańska – wyliczała Anna Hieropolitańska. – Najwięcej polskich projektów miało charakter interdyscyplinarnym, pozostałe były realizowane w dziedzinie muzyki, teatru i dziedzictwa kulturowego. Polska chętnie była zapraszana jako współorganizator projektu przez instytucje z Niemiec, Francji i Włoch, a sama najchętniej zapraszała do współpracy Niemców, Włochów, Brytyjczyków, Czechów, Węgrów i Słowaków.

Swoje zrealizowane projekty zaprezentowały: Muzeum Narodowe w Warszawie wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie (projekt Europa Jagiellonica), Towarzystwo Inicjatyw twórczych „ę” (projekt Remapping Europe) oraz Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (projekt ABC – The Art of the Book).

Na koniec Anna Hieropolitanska przypomniała, że od 2014 roku Program Kultura łączy się z Programem Media i będzie funkcjonować jako nowy program Kreatywna Europa, którego budżet na lata 2014-20 wyniesie blisko1,5 miliarda euro.

źródło i więcej informacji: Link