Kreatywna Europa

Nowy program Komisji „Kreatywna Europa”, zatwierdzony przez Parlament Europejski, oznacza większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR w okresie najbliższych siedmiu lat – o 9 proc. wyższym niż obecnie – program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR.

Przyjmując z zadowoleniem dzisiejsze głosowanie, Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: – Ta inwestycja to doskonała wiadomość dla europejskiej branży filmowej, kultury i sztuki oraz dla obywateli. «Kreatywna Europa» pozwoli naszym dynamicznym sektorom tworzyć nowe miejsca pracy i wnieść większy wkład w gospodarkę UE. Umożliwi tysiącom utalentowanych artystów dotarcie do nowej publiczności w Europie i poza jej granicami, co także przyczyni do krzewienia różnorodności kulturowej i językowej. Nasz instrument gwarancyjny nie tylko zapewni znaczne wsparcie w postaci dotacji, ale także ułatwi licznym małym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.

„Kreatywna Europa” opiera się na sukcesie programów „Kultura” i MEDIA oraz doświadczeniach z nich wyniesionych. Sektor kultury i sektor audiowizualny korzystały z dofinansowania z tych programów przez ponad 20 lat. Nowy program obejmuje podprogram „Kultura” i podprogram MEDIA. Pierwszy ma zapewniać dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i innych dziedzin, a drugi – kin i sektora audiowizualnego. Nowy komponent międzysektorowy umożliwi wspierania współpracy w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowego instrumentu gwarancji finansowych, który zacznie obowiązywać od 2016 r.

Z nowego programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej).

Przynamniej 56 proc. budżetu programu zostanie przeznaczone na podprogram MEDIA i co najmniej 31 proc. – na podprogram „Kultura”. Zasadniczo odzwierciedla to obecne proporcje w finansowaniu tych dwóch obszarów. Maksymalnie 13 proc. budżetu zostanie przydzielone na komponent międzysektorowy. Obejmuje on wsparcie sieci biur „Kreatywna Europa”, które mają powstać w każdym kraju uczestniczącym i doradzać potencjalnym beneficjentom. Ok. 60 mln EUR przeznaczono na współpracę w zakresie polityki oraz wspieranie innowacyjnych metod zdobywania publiczności i nowych modelów działalności.

„Kreatywna Europa” – komu przynosi korzyści?

Program „Kreatywna Europa” dofinansuje:

-250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Dzięki temu będą oni mieli szansę dotrzeć do nowej publiczności poza granicami ich państw;
-ponad 800 europejskich filmów może uzyskać dofinansowanie na dystrybucję, co umożliwi zaprezentowanie ich publiczności w całej Europie i na świecie;
-co najmniej 2000 europejskich kin skorzysta z finansowania, o ile filmy europejskie stanowią nie mniej niż 50 proc. wyświetlanych w nich filmów;
-dofinansowane zostanie tłumaczenie ponad 4500 książek i innych dzieł literackich, co pozwoli autorom przebić się na nowe rynki, a czytelnikom pozwoli na lekturę w ojczystym języku;
-tysiące organizacji i osób zawodowo działających i pracujących w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym skorzysta ze środków na szkolenia, by zdobyć nowe umiejętności i lepiej przygotować się do pracy na poziomie międzynarodowym.

Sektor kultury i sektor kreatywny tworzą do 4,5 proc. PKB UE i zatrudniają ponad 8 mln osób. „Kreatywna Europa” pomoże im skorzystać z możliwości, jakie stwarza globalizacja i era cyfrowa, i zwiększyć dzięki temu wkład tych sektorów w europejską gospodarkę. Ułatwi także pokonanie takich trudności, jak rozdrobnienie rynku i trudności w dostępie do finansowania. Przyczyni się także do lepszego kształtowania polityki poprzez ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Dalsze działania

Program „Kreatywna Europa” zostanie ostatecznie przyjęty przez Radę (28 państw członkowskich) w nadchodzących tygodniach, a w życie wejdzie w styczniu 2014 r.

źródło i więcej informacji: Link