Krajowa Debata o przyszłości Europy – jakiej przyszłości Europy chcą Polki i Polacy?

Polki i Polacy mieli okazję zabrać głos podczas Krajowej Debaty poświęconej przyszłości Europy zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie to nie było wydarzeniem eksperckim, ale debatą obywatelską mającą na celu dyskusję na tematy, które dotyczą wszystkich Polek i Polaków. Do udziału zostały zaproszone osoby reprezentujący różne poglądy i posiadające odmienne doświadczenia.

Witając uczestników, minister ds. UE Konrad Szymański podkreślił jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa w debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej.  Podkreślił także potrzebę takiej refleksji obywateli, która w odpowiedni sposób odzwierciedla rzeczywistość państw członkowskich.

Uczestnicy debaty pracowali w sześciu grupach tematycznych: transformacja klimatyczna, transformacja cyfrowa, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, zdrowie, rola Unii Europejskiej w świecie oraz migracje. Debatę zamknęła sesja plenarna, na której grupy przedstawiły wypracowane przez siebie wnioski a wydarzenie podsumował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Komisarz podkreśli potrzebę dyskusji o przyszłości Europy i obiecał analizę przestawionych wniosków. Poruszył temat potrzeby wspólnego zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, które skupia w sobie wszystkie aspekty omawiane w czasie Krajowej Debaty.

Uczestniczki i uczestnicy grupy dyskutującej o transformacji klimatycznej pokreślili wagę edukacji na każdym poziomie oraz potrzebę budowania większej świadomości potrzeby oszczędzania zasobów. Grupa postuluje również o uproszczenie języka wyzwań klimatycznych. Obywatele widzą też potrzebę systemowej pomocy w przebranżawianiu sektorów planowanych do zamknięcia.

W temacie transformacji cyfrowej, postulowano o spójne programy edukacyjne rozszerzające kompetencje cyfrowe ze zwiększonym dofinansowaniem jak również dostosowanie środowiska cyfrowego do osób starszych. Kolejnym wnioskiem obywateli jest potrzeba wspólnego systemu identyfikacji w obszarze usług publicznych.

Grupa zajmująca się rynkiem wewnętrznym postulowała o wsparcie instytucjonalne państw członkowskich, które wprowadzają lub przygotowują się do wprowadzenia euro. Obywatele i obywatelki również podkreślili potrzebę większej spójności legislacji krajowej i UE ze swobodami rynku wewnętrznego. Kolejnym postulatem grupy była równa płaca w krajach UE na tym samym stanowisku. Uczestnicy zauważyli również potrzebę stworzenia listy zasobów naturalnych UE oraz ich zapotrzebowania.

W grupie rozmawiającej o zdrowiu, obywatelki i obywatele zaproponowali ujednolicenie zdrowotnych systemów informatycznych. Uczestnicy debaty poruszyli również temat antybiotyków – wskazali na potrzebę edukacji, aby zmniejszyć ilość używanych antybiotyków u ludzi i zwierząt, regulacji cen produktów wolnych od antybiotyków i zapewnienie ich dostępności oraz potrzebę grantów na badania o korzyściach produktów bez antybiotyków. Wśród postulatów znalazły się propozycje kampanii społecznej o nasilających się problemach psychologicznych, także w kontekście skutków pandemii COVID, kwestie dotyczące ujednolicenia norm zatrudnienia psychologów i psychiatrów, wprowadzenie unijnego telefonu zaufania oraz zwiększenie dostępności bezpłatnej opieki psychologicznej.

Rola UE w świecie jest widziana jako aspekt, który wymaga wzmocnienia, aby UE była światowym liderem. Uczestnicy debaty wnioskują o wewnętrzne wzmocnienie UE poprzez większą integrację. Według uczestników debaty, UE powinna pełnić rolę lidera na świecie w takich zakresach jak prawo pracy, zrównoważony rozwój, prawa człowieka, tolerancja, digitalizacja oraz walka z dezinformacją. Grupa również postulowała o wzmocnienie współpracy z NATO, rozwój cyberobrony oraz rozszerzenie programu Erasmus+ do państw sąsiadujących z UE.

Z dyskusji o migracji wynikło, że jest potrzeba większej synergii w projektach dotyczących migracji, na poziomie narodowym, samorządowym oraz społecznym. Obywatelki i obywatele postulowali o regulację migracji na poziomie UE z uwzględnieniem wspólnotowej odpowiedzialności. Drugim wnioskiem jest potrzeba regulacji prawnych w krajach UE dotyczące warunków życia, edukacji i zdrowia migrantów. Trzecim postulatem była zmiana postaw społecznych w stosunku do migrantów poprzez edukację.

Wszystkie postulaty uczestniczek i uczestników debaty sugerują potrzebę głębszej integracji oraz myślenia długoterminowego, aby wspólnie przygotować się na wyzwania stojące przed UE. Całościowe wyniki pracy warsztatowej, wnioski i rekomendacje każdej z grup zostaną umieszczone na platformie internetowej Konferencji: https://futureu.europa.eu/, dzięki czemu będą wzięte pod uwagę przez instytucje europejskie analizujące wkład wszystkich osób biorących udział w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Film podsumowujący wydarzenie będzie dostępny na kanale YT Przedstawicielstwa KE.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by w grupach dyskusyjnych zachować równowagę nie tylko demograficzną, ale również dotyczącą płci, wieku, wykształcenia, czy wykonywanego zawodu. Wybór 60 uczestników debaty bazował na kandydatach i kandydatkach zaproponowanych przez organizacje parasolowe (branżowe, społeczne, zajmujące się sprawami zdrowia, klimatu, kobiet, młodzieży, seniorów czy obszarami wiejskimi). Zaproszenie do udziału w dyskusji zostało skierowane do 59 organizacji w całym kraju. Z ich zgłoszeń wybrano uczestników na podstawie zanonimizowanych danych.