Korupcja rośnie?
Dane pokazują, że prawie 75% Europejczyków postrzega korupcję jako jeden z głównych problemów i uważa, że występuje ona na wszystkich szczeblach rządu. 8% respondentów stwierdziło, że w ubiegłym roku żądano od nich lub oczekiwano wręczenia łapówki.

– Z rozczarowaniem trzeba odnotować, że praktyczne rezultaty działań antykorupcyjnych w Unii Europejskiej nie dają powodów do satysfakcji. Ile razy powtarzaliśmy, że już najwyższy czas na podjęcie działań? Europejczycy oczekują od rządów krajowych podjęcia zdecydowanych kroków. Nadszedł czas, by faktycznie to uczyniły – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne.

Korupcja pozostaje jednym z największych wyzwań stojących przed Europą. Chociaż w poszczególnych państwach ma ona różny charakter i skalę, korupcja szkodzi UE jako całości prowadząc do zmniejszenia inwestycji, utrudniając rzetelne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz negatywnie oddziałując na finanse publiczne. Straty ekonomiczne powodowane w UE przez korupcję szacuje się na kwotę 120 mld EUR rocznie.

– Korupcja to rak, który toczy kraj od wewnątrz, podważając zaufanie do instytucji demokratycznych, utrudniając rozliczanie przywódców politycznych oraz otwierając dostęp zorganizowanym grupom przestępczym. Korupcji można skutecznie zaradzić wyłącznie dzięki woli i zaangażowaniu liderów i decydentów na wszystkich szczeblach – podkreśliła Cecilia Malmström.

W czerwcu zeszłego roku Komisja Europejska przyjęła pakiet antykorupcyjny, wzywając do większej koncentracji na problemie korupcji w ramach wszystkich właściwych obszarów polityki UE. Komisja ustanowiła również specjalny unijny mechanizm monitorowania i oceny, sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, w którym jasno przedstawiony zostanie stan działań antykorupcyjnych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione w 2013 r.

Komisja zaproponuje wkrótce dalsze przepisy, w szczególności dotyczące konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, reformy reguł dokonywania zamówień publicznych, bardziej zaawansowanych statystyk dotyczących przestępczości oraz udoskonalonej polityki zwalczania nadużyć finansowych na szczeblu UE.