Korpus Solidarności: pierwsze oferty

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: – Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest tworzenie nowych, większych możliwości. Cieszę się, że od teraz – wraz z uruchomieniem części zawodowej – młodzi ludzie mogą w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje Korpus. We współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia i partnerami w terenie zapewnimy tysiącom młodych ludzi konkretne możliwości w postaci miejsc pracy i staży w dziedzinach związanych z polityką solidarności w całej Europie. Będą mieli dzięki temu okazję rozwinąć swoje umiejętności i poprawić szanse na rynku pracy w przyszłości.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: – Z przyjemnością obserwuję, jak rozwija się Europejski Korpus Solidarności. Uruchomienie części zawodowej jest zwieńczeniem tego procesu. Wiemy, że wielu młodych ludzi w Europie jest chętnych do pomocy innym i że to zaangażowanie w przyszłości przyniesie im wiele korzyści. Udział w Europejskim Korpusie Solidarności okaże się cennym doświadczeniem dla młodych Europejczyków na początku ich kariery zawodowej.

W oba projekty, realizowane z inicjatywy francuskiej państwowej służby zatrudnienia (Pôle Emploi) oraz włoskiej Krajowej Agencji ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy (ANPAL), zaangażowane będą publiczne służby zatrudnienia oraz organizacje z różnych państw członkowskich UE, takie jak organizacje zrzeszające pracodawców oraz instytuty szkoleniowe. Ich celem będzie zapewnienie miejsc pracy lub staży w obszarach związanych z polityką solidarności, przeznaczonych dla osób w wieku od 18 do 30 lat. Wybrani uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnorodnych działaniach obejmujących służbę zdrowia, integrację społeczną, ochronę środowiska, pomoc migrantom i uchodźcom lub pomoc żywnościową w innym państwie UE. Organizatorzy projektów skontaktują się z pracodawcami, przedstawią im odpowiednich kandydatów na oferowane stanowiska oraz zapewnią uczestnikom wsparcie, między innymi finansowe, ale także w postaci szkoleń. Na sfinansowanie projektów przeznaczono ponad 14 mln euro z programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

Harmonogram i dalsze działania

Oba projekty będą realizowane do marca 2019 r. Równocześnie będzie trwał proces rozbudowy i konsolidacji Europejskiego Korpusu Solidarności. Celem tego procesu jest stworzenie 100 tys. miejsc pracy i staży do końca 2020 r.

Doświadczenie zdobyte w ramach tych dwóch nowych projektów pomoże stworzyć podstawy do rozwijania Korpusu w okresie do 2020 r. Oba projekty będą wspierać młodych ludzi w poszukiwaniu miejsc pracy za granicą do wiosny 2019 r. i będą realizowane w połączeniu z innymi projektami dotyczącymi zatrudnienia w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontekst

W orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE.

Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do Europejskiego Korpusu Solidarności zgłosiło się ponad 32 tys. młodych osób. W marcu 2017 r. rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Od tego czasu skontaktowano się z około 11 500 tys. uczestników i obsadzono 460 miejsc. Ogółem dąży się do tego, aby do końca 2020 r. w szeregi Korpusu wstąpiło 100 tys. młodych Europejczyków.

Komisja stara się zapewnić Korpusowi solidne podstawy – w tym celu 30 maja 2017 r. przedstawiła wniosek dotyczący budżetu Korpusu, który w latach 2018–2020 miałby wynieść 341,5 mln euro, oraz odpowiedniej podstawy prawnej. Oprócz tego Komisja wystąpiła z propozycją rozszerzenia możliwości dla młodych ludzi. Oprócz wolontariatów, staży i miejsc pracy, w przyszłości Europejski Korpus Solidarności zapewni uczestnikom także możliwość stworzenia własnego projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

W celu przygotowania tego wniosku Komisja opublikowała w internecie otwartą ankietę i ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ich efekty zaprezentowano podczas specjalnego forum zainteresowanych stron. Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do zakończenia prac nad tym wnioskiem do końca tego roku.

Dodatkowe informacje