Konsultacje o środowisku
W ostatnich miesiącach, Komisja Europejska przyjęła szereg strategicznych inicjatyw w zakresie polityki ochrony środowiska – plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. oraz komunikat w sprawie poprawy wdrażania prawa UE.

Ich celem jest poprawa konkurencyjności Europy i zwiększenie jej ekologicznej odporności. Stanowią one integralną część strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.

7. EAP powinien stanowić kompleksowe, spójne ramy dla tych inicjatyw strategicznych, określając cele priorytetowe i wyraźnie przedstawiając, w jaki sposób polityka ochrony środowiska może przyczynić się do przyjaznego środowisku wzrostu gospodarczego i sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Należy zapewnić zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – instytucji UE, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw i przedstawicieli sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego – na rzecz stworzenia wspólnego programu działań.

7. EAP powinien w szczególności zapewnić zaangażowanie w zakresie:

– poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w dziedzinie środowiska
– dopilnowania, by w innych obszarach polityki UE także opracowano cele dotyczące klimatu i środowiska
– dostępu do miarodajnych dowodów i najnowszej wiedzy naukowej jako podstawy opracowywania polityki ochrony środowiska i jej wdrażania
– uzupełniania znaczących braków w tym obszarze polityki, w przypadku gdy jest to uzasadnione najnowszymi informacjami naukowymi i zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami.