Konsultacje o migracji

W dniu 13 maja Komisja Europejska przestawiła kompleksowy program w zakresie migracji , opisujący kroki, jakie należy podjąć w najbliższych latach w celu lepszego zarządzania migracją we wszystkich jej aspektach.

Dwa tygodnie później, 27 maja, przyjęto pierwsze inicjatywy dotyczące tego problemu, rozpoczynając w ten sposób wdrażanie programu.

Wśród inicjatyw znalazły się konsultacje społeczne dotyczące niebieskiej karty UE oraz europejskiej polityki migracji zarobkowej. Celem konsultacji jest zebranie opinii związanych z różnymi aspektami migracji zarobkowej, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu Nowej europejskiej polityki w zakresie legalnej migracji, a w szczególności dyrektywy ws. niebieskiej karty.

Co wnosi dyrektywa w sprawie niebieskiej karty?

W 2009 r. UE wprowadziła wspólne warunki dla wykwalifikowanych pracowników spoza UE rozważających podjęcie zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji w państwach członkowskich, umożliwiając stworzenie zharmonizowanej sprawnej procedury i jednolitych kryteriów (w zakresie umowy o pracę, kwalifikacji zawodowych oraz minimalnego poziomu wynagrodzenia) w celu wydawania specjalnych zezwoleń na pobyt i pracę nazywanych niebieską kartą UE.

Niebieska karta ułatwia dostęp do rynku pracy i nadaje posiadaczowi prawa społeczno-gospodarcze, zapewniając korzystne warunki łączenia rodzin i przemieszczania się na terytorium UE.

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty UE propaguje również etyczne normy rekrutacji; ma to ograniczyć prowadzenie przez państwa członkowskie aktywnej rekrutacji w krajach rozwijających się, które już odczuły efekt zjawiska „drenażu mózgów”, szczególnie w pewnych sektorach, takich jak sektor zdrowia. Niebieska karta UE nie ustanawia wszakże prawa do automatycznego przyjęcia; jest ono uwarunkowane faktycznym zapotrzebowaniem, czyli podpisaną umową o pracę. Jej okres ważności ma wynosić od jednego do czterech lat, z możliwością przedłużenia.

Dlaczego Komisja otwiera konsultacje w sprawie niebieskiej karty?

Europa powinna być w stanie wdrożyć ogólnounijny program, który byłby atrakcyjny dla wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich. Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty przewiduje już taki system, ale nie jest on wystarczająco wykorzystywany. Dlatego też Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne na temat dyrektywy w sprawie niebieskiej karty, dążąc do udoskonalenia założeń unijnej polityki w sferze migracji zarobkowej. W ramach konsultacji zaprasza się zainteresowane strony (migrantów, pracodawców, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy itp.), aby podzielić się swoimi poglądami na temat niebieskiej karty UE oraz polityki UE w zakresie migracji zarobkowej.

Konsultacje mają na celu wzbudzenie debaty i skonfrontowanie opinii dotyczących głównych zagadnień, jak na przykład: Co może zrobić Unia, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność wobec globalnej rywalizacji o zwabienie wysoce wykwalifikowanych pracowników? W jaki sposób można ulepszyć system „niebieskiej karty UE”? Co można zrobić, aby pomóc przedsiębiorstwom w rekrutacji talentów, których potrzebują, maksymalizując jednocześnie wkład migrantów na rzecz społeczeństwa?

Obywatele i zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w publicznych konsultacjach, uzupełniając formularz internetowy. Swoje opinie można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2015.

FORMULARZ

POLECAMY:

Program w zakresie migracji

Europejski program w zakresie migracji: Pytania i odpowiedzi

Strona Dyrekcji Generalnej ds. migracji i spraw wewnętrznych DG ECHO