Konsultacje dot. szybkiego internetu
Szybki dostęp do internetu stanowi fundament wszystkich sektorów gospodarki oraz będzie filarem jednolitego rynku cyfrowego. Każdorazowe zwiększenie nasycenia łączami szerokopasmowymi o 10 proc. powoduje wzrost gospodarki o 1–1,5 proc.

W tym kontekście, Komisja Europejska chce poznać opinie na temat sposobów ograniczenia kosztów budowy nowych sieci zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu w UE. Komisja chce w szczególności przeanalizować sposoby ograniczenia kosztów związanych z robotami z zakresu inżynierii lądowej takimi jak przebudowa ulic na potrzeby instalacji kabla światłowodowego, które mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych kosztów danego przedsięwzięcia.

Komisja jest przekonana, iż można zmniejszyć koszty inwestycji w sieci szerokopasmowe o jedną czwartą. Prośba o przedstawienie uwag kierowana jest do wszystkich zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego, w tym np. do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców mediów, a także inwestorów, organów publicznych i konsumentów.

Musimy ograniczyć koszty robót inżynieryjnych ponoszonych przy budowie sieci szerokopasmowych, jeżeli chcemy szybciej rozpowszechnić szerokopasmowy dostęp do internetu w całej Europie. Musimy zweryfikować praktyczne pomysły na to, jak ograniczać koszty oraz ułatwiać dostęp do tej infrastruktury. Nic bardziej nie irytuje obywateli niż rozkopane drogi i nic bardziej nie drażni przedsiębiorców niż bezsensowna biurokracja – komentuje Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Roboty inżynieryjne stanowią nawet 80 proc. całkowitych kosztów inwestycji w sieci szerokopasmowe. Koszt ten jest tak wysoki z powodu braku koordynacji projektów inżynieryjnych, zbyt małego ponownego wykorzystywania istniejącej infrastruktury oraz braku współpracy między poszczególnymi stronami.

Na przykład przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne i kolejowe, dysponujące często własną infrastrukturą, zamiast porozumieć się z firmami telekomunikacyjnymi, rozkopują ulice na własną rękę. Dodatkowym utrudnieniem bywają długotrwałe, nieprzejrzyste i uciążliwe procedury uzyskania służebności przesyłu oraz wszystkich niezbędnych pozwoleń na szczeblu krajowym lub lokalnym.