Konkurencyjne chipy z UE
Komisja Europejska inicjuje kampanię na rzecz skoordynowanych inwestycji publicznych w sektorze mikro- i nanoelektroniki (jak np. półprzewodniki i chipy komputerowe), której celem jest poszerzenie zaawansowanej bazy produkcyjnej w Europie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, powiedziała: Inne regiony świata aktywnie inwestują w chipy komputerowe, zatem i Europa nie może pozostać w tyle. Musimy umocnić i połączyć nasze istniejące atuty i rozwinąć nowe mocne strony. W celu umożliwienia takiej transformacji niezbędna jest szybka i zdecydowana koordynacja inwestycji publicznych na poziomie UE, państw członkowskich i regionów.

Europejski sektor elektroniki stanowi podstawę szerzej pojętej europejskiej konkurencyjności przemysłu, gdyż jest dla innych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki po motoryzację i zdrowie, kluczową technologią wspomagającą. Rozwijający się prężnie sektor elektroniki ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

Neelie Kroes powiedziała: Chcę podwoić naszą produkcję chipów tak, by stanowiła około 20 proc. produkcji światowej. Chciałabym, aby produkcja chipów w Europie była wyższa niż ich produkcja krajowa w Stanach Zjednoczonych. Jest to cel, który możemy osiągnąć, o ile odpowiednio zaplanujemy nasze inwestycje.

Główne elementy strategii przemysłowej:

– zwiększone i lepiej skoordynowane inwestycje w działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną − zmaksymalizowanie wpływu inwestycji na poziomie UE i państw członkowskich dzięki ściślejszej współpracy transgranicznej (oczekuje się, że 70 proc. inwestycji publicznych będzie pochodzić z państw członkowskich, a 30 proc. z UE);
– wzmocnienie trzech europejskich klastrów elektronicznych o światowym znaczeniu: w Dreźnie (DE), Eindhoven (NL)/Leuven (BE) i Grenoble (FR) oraz połączenie ich z innymi europejskimi przodującymi klastrami, takimi jak Cambridge (UK), Karyntia (AT), Dublin (IRL) i Mediolan (IT);
– strategia skupi się wokół trzech uzupełniających się osi: tańsze chipy (przejście na płytki silikonowe o wielkości 450 mm, surowce do produkcji chipów), szybsze chipy („More Moore”) oraz chipy inteligentniejsze („More than Moore”);
– zmobilizowanie 10 mld euro środków prywatnych, regionalnych, krajowych i unijnych na realizację wspólnych celów w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym 5 mld euro za pośrednictwem wspólnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Istniejące już siedem lat partnerstwo ma za zadanie objąć cały łańcuch wartości i innowacji w sektorze elektroniki, w tym finansowanie szeroko zakrojonych projektów innowacyjnych, w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

źródło i więcej informacji: Link