Koniec elektronicznych barier

Komisarz Vestager podkreśliła: – Nadszedł czas, by zlikwidować ostatnie bariery utrudniające handel elektroniczny, który stanowi niezbędny element prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego w Europie. Planowane badanie sektorowe pomoże Komisji zrozumieć i zlikwidować bariery dla handlu elektronicznego, na czym skorzystają obywatele i przedsiębiorstwa UE.Margrethe Vestager przedstawi swój wniosek Komisji w nadchodzących tygodniach.

Obywatele europejscy są entuzjastycznymi użytkownikami usług internetowych. W 2014 r. prawie połowa konsumentów UE dokonała zakupów przez internet. Jednak tylko ok. 15 procent z nich dokonało zakupu przez internet od sprzedawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Wskazuje to, że w UE nadal istnieją bariery dla transgranicznego handlu elektronicznego. Na przykład bariery techniczne, takie jak blokowanie geograficzne, mogą uniemożliwić konsumentom dostęp do pewnych stron internetowych ze względu na ich miejsce zamieszkania lub dane karty kredytowej.

Komisarz Vestager postanowiła zatem zaproponować kolegium komisarzy przeprowadzenie badania konkurencji w sektorze handlu elektronicznego, aby pomóc Komisji w realizacji jej celów dotyczących osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego.

To badanie sektorowe będzie koncentrować się na barierach tworzonych przez podmioty prywatne, w szczególności związanych z umowami, które utrudniają transgraniczny handel elektroniczny treściami cyfrowymi i towarami. W trakcie badania Komisja zamierza zebrać informacje od dużej liczby zainteresowanych stron ze wszystkich państw członkowskich.

Wiedza uzyskana dzięki temu badaniu sektorowemu przyczyni się nie tylko do egzekwowania prawa konkurencji w sektorze handlu elektronicznego, ale zostanie również wykorzystana w różnego rodzaju inicjatywach legislacyjnych planowanych przez Komisję w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Jeżeli po przeanalizowaniu wyników badania Komisja zidentyfikuje konkretne naruszenia zasad konkurencji, może wszcząć dochodzenia w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE dotyczącymi praktyk ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej (art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE).

Niniejsza zapowiedź badania sektorowego ma miejsce dzień po dyskusji przez kolegium komisarzy na temat Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która ma zostać ogłoszona w maju 2015.