Komisja wspiera Interpol
W ciągu najbliższych trzech lat środki w kwocie 1,73 mln euro zostaną przekazane światowemu organowi policji na rzecz realizacji projektu zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej faunie i florze w ramach Międzynarodowego Konsorcjum ds. Zwalczania Przestępstw przeciwko Dzikiej Faunie i Florze (ICCWC). Członkami konsorcjum są również Sekretariat Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Bank Światowy (WB) oraz Światowa Organizacja Celna (WCO).

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: Niewiele osób ma bezpośrednią styczność z przestępstwami przeciwko środowisku, ale skutki tych przestępstw mają wymiar globalny, a państwa rozwijające się doświadczają ich najostrzej. Szczególne zaniepokojenie budzi wzrost handlu dzikimi zwierzętami i roślinami, w tym nielegalnego handlu kością słoniową i rogami nosorożca, który osiągnął najwyższy od dziesięciu lat poziom. Zjawisko to dotyczy również innych zagrożonych gatunków, takich jak tygrys lub niektóre gatunki drewna tropikalnego. Nielegalny handel jest główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej, a przekazane środki finansowe pomogą lepiej egzekwować prawo i zwiększyć międzynarodową współpracę w zakresie tego niepokojącego zjawiska. Pomogą również zdobyć zaufanie naszych partnerów i będą świadczyć, że poważnie myślimy o walce z utratą różnorodności biologicznej na całym świecie.

Pomoc ze strony Komisji Europejskiej znacząco wesprze Interpol i jego partnerów z ICCWC w walce z rabunkiem zasobów naturalnych w niektórych spośród najuboższych krajów na świecie i z przestępcami zarabiającymi miliony na tym nielegalnym handlu. Efekty w tym zakresie można osiągnąć tylko dzięki współpracy. Interpol będzie kontynuował swoje działania na rzecz globalnej odpowiedzi ze strony organów ścigania na ten problem, który dotyka każdego regionu na świecie – powiedział sekretarz generalny Interpolu Ronald K. Noble.

Założone w 2010 r. konsorcjum ICCWC koordynuje współpracę krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa dotyczącego dzikiej fauny i flory i subregionalnych i regionalnych sieci oraz wspiera je, przyczyniając się do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego korzystania z niej, a także do rozpowszechniania lepszych rządów w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się.

Celem projektu zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej faunie i florze jest zapewnienie długoterminowego budowania zdolności reagowania, poprawa międzynarodowej wymiany informacji i danych wywiadowczych oraz koordynacja wysiłków zmierzających do egzekwowania prawa dzięki wsparciu rządowych organów odpowiedzialnych za gospodarkę leśną i łowiecką w krajach pochodzenia, tranzytu oraz docelowych. W szerszym ujęciu projekt ten wniesie też wkład w lepsze zarządzanie oraz walkę z korupcją.

źródło i więcej informacji:
Link