Komisja na straży prawa
Kolejne, 32. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE zawiera przegląd wyników osiągniętych przez państwa członkowskie w głównych aspektach stosowania prawa Unii i podkreśla najważniejsze postępy w dziedzinie wdrażania i egzekwowania unijnych przepisów w 2014 r.

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie wyjaśni ani nie naprawi sytuacji domniemanego naruszenia prawa Unii. Komisja rozpoczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeśli nie zgłosi ono w wyznaczonym terminie jakimi środkami prawnymi zamierza dokonać transpozycji dyrektywy. Komisja może również wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie skarg obywateli bądź przedsiębiorstw, w przypadku gdy przepisy danego kraju nie są zgodne z wymogami określonymi w przepisach UE lub też gdy organy krajowe nie stosują przepisów prawa UE lub stosują je nieprawidłowo.

Znaczne ograniczenie całkowitej liczby formalnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w ciągu ostatnich pięciu lat dowodzi skuteczności zorganizowanego dialogu z państwami członkowskimi w systemie EU Pilot , poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odzwierciedla ono również gotowość Komisji do współpracy z państwami członkowskimi w zakresie poprawy przestrzegania przepisów na wczesnym etapie i szybkiego zażegnywania potencjalnych naruszeń prawa, z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

Poniższy wykres przedstawia ogólny zarys sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Uwzględniono zarówno opóźnienia w transpozycji, jak również przypadki nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa unijnego.

Podobnie jak w 2013 r., środowisko, transport, a także rynek wewnętrzny i usługi są obszarami polityki, w których najczęściej dochodziło do wszczęcia formalnych postępowań w sprawie uchybienia w 2014 r.