Koło ratunkowe dla banków
Kryzys finansowy wyraźnie pokazał, że organy publiczne nie są odpowiednio przygotowane do postępowania z mającymi problemy bankami działającymi na zglobalizowanych rynkach. W celu utrzymania podstawowych usług finansowych dla obywateli i przedsiębiorstw, rządy musiały zasilić banki środkami publicznymi i udzielić im gwarancji na niespotykaną dotychczas skalę: od października 2008 r. do października 2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła środki pomocy państwa dla instytucji finansowych w wysokości 4,5 bln euro (co odpowiada 37 proc. unijnego PKB). Zapobiegło to wprawdzie masowym upadłościom banków i zakłóceniom gospodarczym, ale spowodowało obciążenie podatników w związku z pogorszoną sytuacją finansów publicznych i nie rozstrzygnęło kwestii sposobów radzenia sobie z trudnościami dużych banków działających w skali transgranicznej.

Zmieni to przyjęty przez Komisję Europejską wniosek ustawodawczy zawierający zharmonizowane dla całej UE przepisy w zakresie działań służących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Dzięki tym przepisom organy publiczne będą w przyszłości dysponować znaczącymi środkami interwencji zarówno w zakresie zapobiegania problemom, jak i szybkiego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Wniosek gwarantuje ponadto, że podstawowe funkcje banku zostaną utrzymane w przypadku, gdy jego sytuacja finansowa ulegnie nieodwracalnemu pogorszeniu, oraz że koszty restrukturyzacji i likwidacji będą ponosić właściciele i wierzyciele, a nie podatnicy.

– UE w pełni zrealizuje zobowiązania G-20. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem szczytu w Los Cabos Komisja przedstawia wniosek, który pomoże chronić naszych podatników i gospodarki przed wszelkimi skutkami przyszłych upadłości banków. Wniosek jest ważnym krokiem na drodze do unii bankowej w UE i sprawi, że sektor bankowy będzie funkcjonował w bardziej odpowiedzialny sposób. Przyczyni się to w przyszłości do stabilności i zwiększenia zaufania w UE, ponieważ będziemy podejmować działania mające na celu umocnienie i dalszą integrację naszych współzależnych gospodarek – powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier, dodał: Kryzys finansowy był dla podatników bardzo kosztowny. Przedłożony wniosek służy pełnej realizacji naszych zobowiązań podjętych w ramach grupy G-20 na rzecz lepszych regulacji w sektorze finansowym. Musimy dać organom publicznym skuteczne narzędzia do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami bankowymi. W innym przypadku rachunek ponownie zapłacą obywatele, podczas gdy ratowane banki będą robić to samo, co przedtem, wiedząc, że zostaną ponownie dofinansowane