Kolejne miliardy z SURE

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia.

W wyniku operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć państw UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE.

Pożyczki te pomagają państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności przeznaczone są one na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach samozatrudnionych. Dzisiejsze wypłaty są wynikiem szóstej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Do tej pory w ramach instrumentu SURE łączną kwotę 75,5 mld euro w formie pożyczek wzajemnych otrzymało 17 państw członkowskich. Na tej stronie dostępny jest przegląd kwot wypłaconych do tej pory i terminów zapadalności poszczególnych obligacji.

Ogółem Komisja zaproponowała, by w ramach programu SURE 19 państw UE otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 94,3 mld euro. Kwota ta obejmuje dodatkowe 3,7 mld euro dla sześciu państw członkowskich, której to kwoty dotyczą dzisiejsze wnioski Komisji. Pełne kwoty, jakie otrzymają poszczególne państwa członkowskie dostępne są na tej stronie. Państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu SURE, którego łączna wartość wynosi do 100 mld euro.

Aby pokryć zapotrzebowanie wyrażone przez państwa członkowskie we wnioskach na 2021 r., w drugim kwartale 2021 r. Komisja będzie starała się pozyskać na rynku dalsze 13-15 mld euro.

W późniejszych miesiącach roku Komisja ma również rozpocząć zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU, instrumentu na rzecz odbudowy w wysokości 750 mld euro, aby pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporniejszą Europę.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: – Kryzys odbija się na wielu pracownikach, którzy obawiają się o swoją pracę. Dlatego właśnie stworzyliśmy program SURE, dzięki któremu możemy przekazać 100 mld euro w formie pożyczek na finansowanie programów zmniejszonego wymiaru czasu pracy. Dziś w ramach SURE udostępniamy nową transzę 13 mld euro na wsparcie dla pracowników i przedsiębiorstw w sześciu państwach członkowskich. Pomaga to chronić miejsca pracy i umożliwia gospodarkom szybsze wyjście z kryzysu.

Komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i administrację, oświadczył: – Jesteśmy na dobrej drodze, aby wspomóc przedsiębiorstwa i ludzi w przetrwaniu tych trudnych czasów. Przekazaliśmy już trzy czwarte środków przeznaczonych na program SURE. Wkrótce po drugim kwartale pojawią się dodatkowe środki finansowe.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, oznajmił: – Ponieważ skutki pandemii nadal mają negatywny wpływ na nasze gospodarki, Komisja udziela sześciu państwom, w tym po raz pierwszy Irlandii, dalszego znaczącego wsparcia finansowego. Jest to istotny wkład w krajowe wysiłki na rzecz wspierania pracowników w tych trudnych czasach. Jestem dumny z europejskiego sukcesu, jakim jest SURE.

Kontekst

W dniu 23 marca 2021 r. Komisja Europejska przeprowadziła szóstą emisję obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE.

Emisja obejmowała dwa rodzaje obligacji: o wartości 8 mld euro z terminem wykupu w marcu 2026 r. oraz 5 mld euro z terminem wykupu w maju 2046 r.

Obligacje spotkały się z silnym zainteresowaniem ze strony szerokiego grona inwestorów, co zapewniło dobre warunki cenowe, które Komisja przenosi bezpośrednio na państwa członkowskie będące beneficjentami.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to pewność nabywającym je inwestorom, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Fot. AdobeStock