Kobiety na stanowiska!
Poprawa równości między kobietami i mężczyznami ma istotne znaczenie dla reakcji UE na aktualny kryzys gospodarczy – to wniosek z ostatniego sprawozdania rocznego Komisji Europejskiej na temat równości płci. W sprawozdaniu analizuje się postępy poczynione w ciągu ostatniego roku w zakresie likwidowania istniejących nierówności między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o zatrudnienie, gospodarkę i sprawy społeczne w ogólnym ujęciu.

Udało się wprawdzie osiągnąć pewne postępy, jeśli chodzi o zwiększenie liczby kobiet zajmujących czołowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz zmniejszenie różnicy wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami, ale główne wyzwania nadal pozostają.

Państwa UE muszą wprowadzić na rynek pracy więcej kobiet, jeśli chcą do 2020 r. osiągnąć ogólny cel UE, jakim jest wskaźnik zatrudnienia osób dorosłych rzędu 75 proc. Jednym ze sposobów poprawy konkurencyjności Europy jest osiągnięcie równowagi między kobietami i mężczyznami na stanowiskach decyzyjnych w gospodarce.

Badania pokazały, że zróżnicowanie płci jest opłacalne, a przedsiębiorstwa z wyższym odsetkiem kobiet w zarządach i radach nadzorczych uzyskują lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa, w których gremia decyzyjne składają się wyłącznie z mężczyzn.

– Istnieją niepodważalne argumenty przemawiające za koniecznością zwiększenia w UE liczby pracujących kobiet oraz kobiet na czołowych stanowiskach – stwierdziła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. – Aby osiągnąć nasze cele w zakresie gospodarki i zatrudnienia, musimy w pełni wykorzystać wszystkie zasoby ludzkie – zarówno na rynku pracy w ogólnym rozumieniu, jak i na czołowych stanowiskach. Jest to zasadniczy element naszych planów odnowy gospodarczej.