Klimat, który Ci odpowiada

Od października 2012 r. ogólnoeuropejska kampania była zaproszeniem dla obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z całej Europy do dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami na rzecz ochrony klimatu. Kampania, skupiona w pięciu obszarach – podróży i transportu, budownictwa i mieszkalnictwa, produkcji i innowacji, zakupów i odżywiania oraz ponownego wykorzystywania i recyklingu – przyniosła owoce w postaci innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań pokazujących, w jaki sposób Europejczycy starają się chronić klimat w codziennym życiu.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: W całej Europie jak grzyby po deszczu pojawiają się już pomysłowe rozwiązania i konkretne projekty dotyczące społeczeństwa wykorzystującego technologie niskoemisyjne. Pokazują one, że działania na rzecz ochrony klimatu sprzyjają oszczędzaniu, tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu. Naszym zadaniem jest teraz sprawić, by rozwiązania te stały się normą i stworzyć świat, jaki lubimy i klimat, jaki nam odpowiada!

Kluczowym elementem kampanii był konkurs „Świat, jaki lubisz”, w którym kreatywni obywatele z całej UE zostali zaproszeni do przetestowania swoich innowacyjnych pomysłów związanych z ograniczaniem emisji. Zwycięzcą konkursu został portugalski projekt „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska”. Projekt nagrodzono za innowacyjne rozwiązanie w zakresie ograniczania emisji CO2 przy jednoczesnej poprawie odporności i wydajności pastwisk.

Oprócz ogólnego zwycięzcy konkursu wyłoniono także po jednym laureacie w kategorii rozwiązań przyjaznych dla środowiska w każdym z pięciu docelowych państw kampanii – w Bułgarii, na Litwie, w Polsce, Portugalii i we Włoszech. Bułgarski nagrodzony projekt pokazuje, w jaki sposób społeczna inicjatywa kompostowania może pomóc w ograniczeniu emisji pochodzących z odpadów. Na Litwie zwycięskie biuro projektowe przekształca w pomysłowy sposób obiekty, które w przeciwnym wypadku byłyby wyrzucane, w ładną biżuterię i akcesoria. Nagrodzone projekty z Polski i Włoch dzięki budowie energooszczędnych i niskoemisyjnych mieszkań umożliwiają przyjazne dla klimatu i tanie mieszkalnictwo. Projekt „Zasiane Bioróżnorodne Pastwiska” jest również laureatem nagrody krajowej dla Portugalii.

Kampania „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada” zdołała dotrzeć do milionów mieszkańców Europy za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych: interaktywnej strony internetowej, mediów społecznościowych i elektronicznych oraz prasy i imprez zorganizowanych w kilku państwach członkowskich. Kampanię śledziło ponad 70 tys. użytkowników mediów społecznościowych i uzyskała ona poparcie polityków wysokiego szczebla oraz znanych osobistości, w tym Sekretarza Generalnego ONZ Bana Ki-moona oraz nagradzanego aktora Colina Firtha. Do kampanii przyłączyło się również 320 partnerów ze wszystkich grup społecznych, by jeszcze bardziej zwiększyć jej zasięg.

Kontekst

Prowadzona od października 2012 r. do końca 2013 r. kampania „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada” ma na celu promowanie praktycznych, innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań w zakresie zwalczania zmiany klimatu.

Stanowi ona uzupełnienie „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” Komisji z marca 2011 r., w którym określono sposoby znacznych, ale opłacalnych ograniczeń emisji w głównych sektorach gospodarki. W planie działania wykazano, że stworzenie gospodarki niskoemisyjnej pozwoli zwiększyć inwestycje w czyste technologie i infrastrukturę – np. inteligentne sieci elektryczne – oraz znacznie zmniejszyć import ropy i gazu.

W średnioterminowej perspektywie do 2020 r. UE zamierza ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc., podnieść efektywność energetyczną o 20 proc. i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym do 20 proc. Obecnie emisje UE są o 18 proc. niższe niż w roku 1990.

źródło i więcej informacji: Link