KE zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla firm

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r. i zmienionych w dniu 20 lipca 2022 r.

W ramach programu, pomoc będzie udzielana w formie dotacji bezpośrednich i pożyczek. Program będzie otwarty dla przedsiębiorstw każdej wielkości dotkniętych kryzysem i działających we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora finansowego. Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy:

·   62 000 EUR na przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych,

·   75 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz

·   500 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich innych sektorach.

Ponadto, pomoc zostanie przyznana nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Komisja stwierdziła zatem, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysowych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia skutkom gospodarczym rosyjskiej inwazji na Ukrainę można znaleźć tutaj.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.103175 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.