KE upomina Polskę

W kolejnym pakiecie postępowań o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Polska została wezwana do naprawy legislacji w trzech obszarach.

KE upomina Polskę

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W zestawieniu informacji INF/24/2422 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 74 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania o uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajduje się w pełnych pytaniach i odpowiedziach. Więcej informacji na temat historii danej sprawy można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Sprawy dotyczące Polski

Wymiar sprawiedliwości

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadniona opinia

Komisja wzywa WŁOCHY i POLSKĘ do właściwej transpozycji przepisów UE w sprawie prawa dostępu do adwokata oraz do powiadomienia o zatrzymaniu

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia (INFR(2024)2073 oraz o skierowaniu do Włoch uzasadnionej opinii (INFR(2023)2006) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata i prawa do powiadomienia o zatrzymaniu (dyrektywa 2013/48/UE). Termin transpozycji tej dyrektywy przez państwa członkowskie minął 27 listopada 2016 r. Dyrektywa jest jedną sześciu dyrektyw składających się na unijne ramy prawne dotyczące wspólnych minimalnych norm w zakresie rzetelnego procesu sądowego, zapewniające wystarczającą ochronę praw osób podejrzanych i oskarżonych. Zwiększa ona wzajemne zaufanie państw członkowskich do systemów sądownictwa karnego, a tym samym ułatwia wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach karnych. Komisja jest zdania, że niektóre krajowe środki transpozycji zgłoszone przez wymienione dwa państwa członkowskie nie spełniają wymogów dyrektywy.  Przykładowo w obu państwach członkowskich potencjalne możliwości odstępstwa od prawa dostępu do adwokata wykraczają poza granice określone w dyrektywie, a wymóg poinformowania osoby posiadającej odpowiedzialność rodzicielską lub inną odpowiednią osobę dorosłą o pozbawieniu dziecka wolności nie został prawidłowo transponowany. Komisja kieruje zatem wezwanie do usunięcia uchybienia do Polski, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Komisja podjęła również decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Włoch, które mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podatki i unia celna

Wezwania do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa NIEMCY, WĘGRY, POLSKĘ i RUMUNIĘ do wypełnienia obowiązku współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości podatkowej dochodów osiąganych za pośrednictwem platform cyfrowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia do Niemiec (INFR(2024)2043), Węgier (INFR(2024)2045), Polski (INFR(2024)2047) Rumunii (INFR(2024)2048) w związku z brakiem terminowej wymiany informacji na temat dochodów osiąganych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa za pośrednictwem platform internetowych. Dyrektywą (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) wprowadzono od dnia 1 stycznia 2023 r. nowe przepisy dotyczące przejrzystości podatkowej w odniesieniu do transakcji na platformach cyfrowych. Celem jest lepsze określenie sytuacji, w których podatek powinien zostać zapłacony. Sprawozdawczość powinna odbywać się w dwóch etapach. Po pierwsze, platformy internetowe były zobowiązane do gromadzenia informacji na temat dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w 2023 r. i zgłaszania ich państwu członkowskiemu, w którym ma siedzibę platforma. Następnie państwa członkowskie były zobowiązane do wymiany tych informacji do 29 lutego 2024 r. Terminowa sprawozdawczość i wymiana informacji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania w Unii i sprawnego funkcjonowania dyrektywy DAC7 we wszystkich państwach członkowskich. Niemcy, Węgry, Polska i Rumunia nie dopełniły obowiązku wymiany niezbędnych informacji z organami podatkowymi innych państw członkowskich, co utrudnia im egzekwowanie lokalnych przepisów podatkowych. W związku z tym Komisja kieruje do Niemiec, Węgier, Polski i Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi ze strony państw członkowskich Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Uzasadnione opinie

Komisja wzywa HISZPANIĘ, CYPR, ŁOTWĘ, LITWĘ, POLSKĘ i PORTUGALIĘ do powiadomienia o środkach transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie filaru 2

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Hiszpanii (INFR(2024)0049), Cypru (INFR(2024)0020), Łotwy (INFR(2024)0094), Litwy (INFR(2024)0080), Polski (INFR(2024)0113) i Portugalii (INFR(2024)0119) w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji do prawa krajowego dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup przedsiębiorstw wielonarodowych i dużych grup krajowych w Unii (dyrektywa w sprawie filaru 2). Komisja uważa za priorytet rozwiązanie oparte na dwóch filarach, zgodnie z którym wszystkie duże korporacje wielonarodowe muszą płacić minimalną efektywną stawkę podatkową w wysokości 15 proc. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do zapewnienia zgodności z dyrektywą w sprawie filaru 2 do 31 grudnia 2023 r. Do tej pory większość państw członkowskich UE wypełniła te zobowiązania. Hiszpania, Cypr, Łotwa, Litwa, Polska i Portugalia nadal nie zgłosiły jednak swoich krajowych środków wykonawczych. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do tych państw członkowskich, które mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Budżet

Wezwania do usunięcia uchybienia

Komisja zwraca się do POLSKI I SŁOWACJI o przestrzeganie przepisów dotyczących pobierania tradycyjnych zasobów własnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia do Polski (INFR(2018)2351) i Słowacji (INFR(2020)2235) w związku z niepobraniem tradycyjnych zasobów własnych (TZW) (zgodnie z rozporządzeniem Rady w sprawie wykonania decyzji w sprawie zasobów własnych, rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 609/2014) z niektórych procedur tranzytowych rozpoczętych w Niemczech i zakończonych przez polskie i słowackie organy celne. Komisja wielokrotnie wzywała Polskę i Słowację do zrekompensowania tej utraty TZW wraz z odpowiadającymi im odsetkami, ale do tej pory nie przyniosło żadnych rezultatów. W związku z tym Komisja kieruje do Polski i Słowacji wezwanie do usunięcia uchybienia, które to państwa mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i zajęcie się kwestiami poruszonymi przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.