KE upomina 14 państw
Komisja Europejska rozpoczęła drugi roczny cykl procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej wraz z opublikowaniem sprawozdania na 2013 r. przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania.

W sprawozdaniu tym wzywa się do przeprowadzenia pogłębionych analiz sytuacji związanej z narastaniem i likwidowaniem zakłóceń równowagi makroekonomicznej w 14 państwach członkowskich UE: Belgii, Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, na Węgrzech, na Malcie, w Holandii, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Olli Rehn
, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych, stwierdził: – UE przechodzi przez trudny proces likwidowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które narastały przez całe dziesięciolecie poprzedzające kryzys. Wiele już zostało zrobione i reformy przynoszą już rezultaty. Ale proces przywracania równowagi nie został jeszcze zakończony i będzie kształtować krajobraz gospodarczy w nadchodzących latach. Poprzez procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja przekazuje państwom członkowskich wytyczne w celu zapewnienia przyjęcia odpowiednich środków politycznych mających na celu wyeliminowanie zakłóceń równowagi oraz stworzenia podstaw dla trwałego wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Analiza zawarta w sprawozdaniu jest oparta na tabeli jedenastu wskaźników makroekonomicznych, które koncentrują się na sytuacji w zakresie konkurencyjności, zadłużenia, cen aktywów, dostosowań i powiązań z sektorem finansowym. Biorąc tę tabelę za punkt wyjściowy, Komisja ocenia sytuację makroekonomiczną, korzystając przy tym z dodatkowych informacji i wskaźników, a także uwzględniając w należyty sposób sytuację krajową.

W sprawozdaniu Komisja określa państwa członkowskie, których sytuacja makroekonomiczna wymaga dodatkowej kontroli w formie pogłębionej analizy, której wynik nie jest przesądzony. Dopiero po takich pogłębionych analizach wiosną przyszłego roku Komisja stwierdzi, czy występują zakłócenia lub nadmierne zakłócenia, oraz zaproponuje odpowiednie zalecenia polityczne.

Sprawozdanie przedstawia dowody potwierdzające, że korekta zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest w toku. W państwach o największej nierównowadze zewnętrznej deficyty na rachunkach obrotów bieżących zmniejszają się, czemu towarzyszy także stopniowa poprawa wyników eksportowych i korzyści wynikających z konkurencyjności. Dokonuje się także korekta na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Jednakże, proces przywracania równowagi, który jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu w perspektywie długoterminowej, będzie długotrwały. W perspektywie krótkoterminowej nadal będzie miał on wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w niektórych państwach.