KE pyta o e-rejestr transportowców

W trzech wyrokach z 2016 r.[1] Trybunał stwierdził, że poprzez brak ustanowienia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i połączenia ich z rejestrami innych państw członkowskich wymienione państwa członkowskie naruszyły prawo Unii (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009).

Krajowe rejestry elektroniczne przedsiębiorców transportu drogowego to bazy danych, które zawierają pewne informacje (takie jak nazwa, adres i liczba pojazdów) w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności komercyjnej wydane przez dane państwo członkowskie. Prawo UE wymaga, aby krajowe rejestry były ze sobą połączone, co pozwoli utworzyć europejski rejestr przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU).

Taki ogólnounijny rejestr umożliwi lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym dorobku socjalnego UE. Rejestr zagwarantuje, że przedsiębiorca, który łamie przepisy za granicą, zostanie zidentyfikowany. Przekłada się to na lepszy i sprawiedliwszy społecznie wewnętrzny rynek transportu.

Do chwili obecnej Luksemburg, Polska i Portugalia nie ustanowiły rejestrów krajowych i nie połączyły ich z rejestrami innych państw, a zatem nie wykonały wyroków Trybunału. Komisja wzywa te państwa do niezwłocznego działania i przesyła wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy art. 260 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Luksemburskie, polskie i portugalskie władze mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu wykonania wyroków. W przypadku niewywiązywania się przez państwa członkowskie z tych zobowiązań Komisja może wnieść sprawę do Trybunału, wskazując wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane państwo członkowskie.

Kontekst

Przejrzystość jest podstawą dla urzeczywistnienia wewnętrznego rynku transportu drogowego. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 wymaga się od państw członkowskich (art. 16 ust. 1) utworzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, którzy zostali upoważnieni przez właściwy organ krajowy. Art. 16 ust. 5 przewiduje z kolei wymóg, aby te krajowe rejestry zostały połączone ze sobą. Krajowe rejestry powinny działać i być wzajemnie połączone od dnia 31 grudnia 2012 r. Taki ogólnounijny rejestr umożliwi lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym dorobku socjalnego UE. Rejestr zagwarantuje, że przedsiębiorca, który łamie przepisy za granicą, zostanie zidentyfikowany. Przekłada się to na lepszy i sprawiedliwszy społecznie wewnętrzny rynek transportu. W celu dalszej poprawy egzekwowania przepisów oraz w celu zagwarantowania spójnego stosowania przepisów mających zastosowanie do sektora transportu drogowego, Komisja zamierza zaproponować w najbliższych tygodniach szereg inicjatyw ustawodawczych.

Więcej informacji

 

[1]

Luksemburg: Wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r. (sprawa C-152/16)

Polska: Wyrok z dnia 5 października 2016 r. (sprawa C-23/16)

Portugalia: Wyrok z dnia 5 października 2016 r. (sprawa C-583/15)

==============================================================

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w kwietniu

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W komunikacie MEMO/17/1045 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym cztery wezwania do usunięcia uchybienia, 45 uzasadnionych opinii, 11 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz dwie decyzje o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka 155 również spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Cztery z przedstawionych dzisiaj decyzji dotyczą Polski: trzy uzasadnione opinie (dot. biopaliw, Białowieży i odpadów) i jedno wezwanie do usunięcia uchybienia (dot. krajowego rejestru elektronicznego – powyżej).

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

Energia

Energia ze źródeł odnawialnych: Komisja wzywa POLSKĘ do zapewnienia pełnej zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi biopaliw

Komisja Europejska zdecydowała o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii do Polski w związku z ograniczeniami w polskim prawie dotyczącymi niektórych importowanych biopaliw i surowców do produkcji biopaliw. Jest to wynikiem decyzji Komisji z maja 2016 r. o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Po wprowadzeniu po maju 2016 r. zmian w polskich przepisach Komisja zaktualizowała swoją ocenę i wzywa Polskę do usunięcia pozostałych jeszcze niezgodności. Polskie przepisy dotyczące biopaliw nie są w pełni zgodne z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywą 2009/28/WE) oraz z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) dotyczącym swobodnego przepływu towarów.

Po pierwsze, hydrorafinowanego oleju roślinnego (HVO) – biopaliwa, które nie jest w Polsce wytwarzane, lecz jest importowane z innych państw członkowskich – nie można w Polsce wprowadzać do obrotu z powodu braku wymogów dotyczących paliw odnoszących się do HVO. Po drugie, z preferencyjnego traktowania korzystają uczestnicy rynku paliw, którzy co najmniej 70 proc. swoich biopaliw pozyskują od producentów z siedzibą w Polsce oraz z surowców z ograniczonej liczby państw, co oznacza dyskryminację producentów biopaliw i surowców z innych państw. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie do 2020 r. zapewniły, że co najmniej 10 proc. energii konsumowanej w transporcie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Biopaliwa mogą być wykorzystywane do tego celu, pod warunkiem że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone we wspomnianej dyrektywie. Państwa członkowskie muszą również traktować zrównoważone biopaliwa i surowce do ich produkcji jednakowo niezależnie od ich pochodzenia. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

 

Środowisko

Ochrona przyrody: Komisja ostrzega POLSKĘ w związku ze zwiększeniem wyrębu w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej – ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000. W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję o zatwierdzeniu zmiany planu gospodarki leśnej dla Nadleśnictwa Białowieża. Decyzja ta umożliwia trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna oraz wprowadzenie aktywnych środków zagospodarowania lasów na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji. Władze polskie uzasadniają zwiększenie wyrębu koniecznością zwalczania plagi kornika drukarza oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ale z dostępnych dowodów wynika, że środki te nie są zgodne z celami ochrony przedmiotowego obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy. Pozyskiwanie drewna prawdopodobnie niekorzystnie wpłynie na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także spowoduje nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej. W czerwcu 2016 r. Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się od nich zapewnienia, aby na tych obszarach przestrzegane były przepisy unijne w zakresie konserwacji i ochrony zawarte w dyrektywie ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE) i dyrektywie siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG). Ponieważ wyręb w puszczy jest już obecnie prowadzony i obejmuje usuwanie stuletnich i starszych drzew oraz działania w siedliskach, które powinny być ściśle chronione zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Komisja przekazuje obecnie ostateczne ostrzeżenie. Z uwagi na zagrożenie spowodowania poważnych i nieodwracalnych szkód na przedmiotowym obszarze Komisja wzywa pilnie władze polskie do udzielenia odpowiedzi w terminie jednego miesiąca zamiast zwyczajowych dwóch miesięcy. Jeżeli Polska nie podejmie działań w określonym terminie, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do wdrożenia przepisów UE dotyczących odpadów do prawa krajowego

Komisja zwraca się do Polski o pełne przyjęcie w prawie krajowym unijnych przepisów dotyczących odpadów. W dyrektywie w sprawie odpadów (dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127) określono listę działań służących odzyskiwaniu energii z odpadów. Lokalne warunki klimatyczne w UE mają wpływ na ilość energii, jaka może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana przez spalarnie przeznaczone do przetwarzania komunalnych odpadów stałych. Dyrektywa ustala zatem warunki dla tych obiektów w oparciu o ich efektywność energetyczną, którą oblicza się z wykorzystaniem współczynnika korekcyjnego związanego z klimatem. Państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia środków krajowych zapewniających zgodność z odnośnymi przepisami do dnia 31 lipca 2016 r. Ponieważ Polska nie dokonała jeszcze transpozycji tych przepisów, a harmonogram przyjęcia środków krajowych jest odległy i orientacyjny, Komisja postanowiła przekazać ostateczne ostrzeżenie. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.