KE patrzy na Grecję
Oświadczenie w sprawie kontroli przepływów kapitałowych wprowadzonej przez władze Grecji, złożone w imieniu Komisji Europejskiej przez komisarza ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Jonathana Hilla
Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości czasowe ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, o którym poinformowały w niedzielę wieczorem władze Grecji i które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie mogą przedsięwziąć w odniesieniu do przepływów kapitału środki, które są uzasadnione względami polityki publicznej lub polityki bezpieczeństwa.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadzenie środków może być również uzasadnione innym nadrzędnym interesem publicznym. Takie wyjątki od zasady swobodnego przepływu kapitału należy interpretować bardzo ściśle; muszą być one niedyskryminujące oraz odpowiednie i proporcjonalne w stosunku do celu. Oznacza to również, że kontrolę przepływów kapitałowych należy stosować w możliwie najkrótszym okresie.

Ze względu na swoją rolę w zapewnianiu przestrzegania postanowień traktatów oraz w celu ochrony integralności jednolitego rynku Komisja dokonała natychmiastowej wstępnej oceny środków wprowadzonych przez Grecję w odniesieniu do kontroli przepływów kapitałowych. Po wstępnej analizie Komisja uznaje te środki za uzasadnione.

W obecnych okolicznościach stabilność systemu finansowego i bankowego w Grecji jest kwestią nadrzędnego interesu publicznego oraz polityki publicznej, uzasadniającą nałożenie czasowego ograniczenia przepływów kapitałowych. Utrzymanie stabilności finansowej jest dla tego państwa najważniejszym i najbardziej pilnym wyzwaniem.

Nałożone środki wydają się obecnie niezbędne i proporcjonalne. Swobodny przepływ kapitału należy jednak jak najszybciej przywrócić – leży to w interesie zarówno greckiej gospodarki, strefy euro, jak i całego jednolitego rynku Unii Europejskiej. Komisja będzie uważnie śledzić sytuację i wdrażanie nałożonych środków ograniczających przepływ kapitału.

Gotowa jest również zapewnić Grecji pomoc techniczną dla tych działań.