Kampus EIT

Za pośrednictwem nowej kompleksowej platformy internetowej zainteresowane osoby uczące się mają obecnie dostęp do bogatych programów kształcenia i rozwoju umiejętności oferowanych przez EIT i jego dziewięć wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI EIT). Pierwsze kursy prezentowane na platformie dotyczą klimatu, żywności, zdrowia i surowców i będą wspierać zdobywanie umiejętności na rzecz bardziej ekologicznej i zamożniejszej Europy. Z czasem dodawane będą kolejne kursy, obejmujące również inne tematy, takie jak energia, technologie cyfrowe, rolnictwo, produkcja, mobilność miejska, kultura i kreatywność.

Działania edukacyjne w ramach Kampusu EIT będą również obejmować, oprócz nowych kursów, usługi świadczone za pośrednictwem różnych stron internetowych, skierowane do:

  • uczennic szkół średnich, za pośrednictwem projektu EIT Girls Go Circular, który pomaga młodym dziewczętom rozwijać umiejętności technologiczne i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową;
  • studentów szkół wyższych, za pośrednictwem znaku EIT, atestu jakości przyznawanemu wybitnym programom edukacyjnym w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności i przywództwa. Pod tym znakiem EIT, wraz z siecią 200 uniwersytetów, opracował 65 programów studiów magisterskich i doktoranckich, które ukończyło już ponad 4,5 tys. absolwentów;
  • uczących się pracowników, za pośrednictwem warsztatów i kursów EIT nieprowadzących do uzyskania dyplomu. Do tej pory w tych działaniach edukacyjnych EIT online uczestniczyło ponad 100 tys. osób uczących się. Uczący się pracownicy odniosą również korzyści z ukierunkowanych programów rozwoju umiejętności, w tym nowej inicjatywy EIT na rzecz talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii, której celem jest wyszkolenie miliona utalentowanych osób w dziedzinach zaawansowanych technologii, oraz z akademii europejskiego sojuszu na rzecz baterii, we współpracy z państwami członkowskimi UE i partnerami branżowymi w celu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji 800 tys. pracowników w całym łańcuchu dostaw baterii;
  • instytucji szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem inicjatywy EIT na rzecz instytucji szkolnictwa wyższego, która wspomaga wydziały w nauczaniu innowacji i przedsiębiorczości. Obecnie częścią inicjatywy EIT na rzecz szkolnictwa wyższego jest 50 projektów obejmujących ponad 290 instytucji szkolnictwa wyższego i 300 organizacji pozaakademickich. W samym tylko 2021 r. w ramach projektów przeszkolono ponad 9,9 tys. studentów, pracowników akademickich i nieakademickich oraz udzielono wsparcia ponad 310 przedsiębiorstwom typu start-up i scale-up.

Większość programów szkolnych będzie dostępna nieodpłatnie, zaś za bardziej zorientowane zawodowo kursy i programy trzeba będzie zapłacić.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest niezależnym organem UE przyczyniającym się do zwiększania zdolności Europy do innowacji. Wspiera rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw europejskich między wiodącymi przedsiębiorstwami, laboratoriami badawczymi i szkolnictwem wyższym, zwanych wspólnotami wiedzy i innowacji EIT (WWiI EIT). Każda WWiI zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań konkretnego globalnego wyzwania, od zmiany klimatu i zrównoważonej energii po zdrowy tryb życia i żywność.

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest jednym z głównych filarów działalności EIT i WWiI, obok tworzenia przedsiębiorstw, usług w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw i projektów innowacyjnych. W ciągu ostatniej dekady wspólnota EIT opracowała szeroką gamę najnowocześniejszych programów edukacyjnych.

Inicjatywa Kampus EIT przyczynia się do realizacji planowanego Europejskiego Roku Umiejętności przez promowanie rozwoju umiejętności i lepsze ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy.