Jakie szanse dla młodych?
W swoim wystąpieniu w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce Henri Malosse odniósł się do znaczenia europejskiego obywatelstwa. Podkreślił, iż nie ma sprzeczności pomiędzy poczuciem tożsamości narodowej a przynależnością do wielkiej europejskiej rodziny. Podkreślił, że sam identyfikuje się zarówno z Korsyką, Francją i Unią Europejską, dzięki czemu czuje się bogatszym człowiekiem. Przewodniczący zaznaczył, że UE nie może stać się zamkniętym klubem bogatych i powinna utrzymać politykę otwartych drzwi w stosunku do wszystkich państw europejskich podzielających jej wartości.

Malosse przyznał, że Europa jest dla niego pasją a jego zaangażowanie w prace Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego stanowi wynik szczerego entuzjazmu. Przewodniczący wyraził pogląd, że zagrożeniem dla Unii Europejskiej może być jej nadmierne zbiurokratyzowanie i przeregulowanie. Zjawiska te mogą zablokować kreatywność europejskiego projektu i podważyć wiarę Europejczyków w sensowność pogłębiania integracji europejskiej, której już zagraża kryzys gospodarczy. W odniesieniu do kwestii gospodarczych i problemu bezrobocia młodych, Henri Malosse wymienił problemy, z jakimi borykają się dzisiejsi młodzi Europejczycy: trudność w podjęciu pierwszej czy masowe migracje za pracą wynikające z dysproporcji w potencjałach miast, skutkujące wyludnianiem się części obszarów.

W panelu dyskusyjnym spotkania uczestnicy podkreślali, że rozwiązywanie problemów młodego pokolenia znajduje się co prawda w agendzie Unii Europejskiej, jednakże kluczową rolę w tym zakresie należy przypisywać państwom członkowskim. To one powinny zbudować i doskonalić system doradztwa zawodowego dostępny dla uczniów szkół średnich i studentów, określić standardy w zakresie praktyk i staży, których wdrożenie i przestrzeganie zapobiegłoby wykorzystywaniu bezpłatnie świadczonej pracy przez stażystów. Należy również promować przedsiębiorczość jako klucz do zwalczania rosnącego bezrobocia w grupie absolwentów uczelni.

źródło i więcej informacji: Link