Jak zarządzać migracjami?

Komisja opublikowała sprawozdanie na ten temat, w którym przeanalizowano zmiany w dziedzinie imigracji i azylu, jakie zaszły w 2012 r. i na początku roku 2013. Ze sprawozdania wynika, że UE powinna działać dużo bardziej spójnie.

– Przygotowujemy się do stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, który zgodnie z zasadą solidarności zapewni ochronę najbardziej potrzebującym. Wiele spośród tych osób posiada wysokie kwalifikacje w różnych dziedzinach
– musimy dać im szansę pełnego wykorzystania swojego potencjału w nowych krajach. To samo dotyczy innych grup imigrantów – oznajmiła Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych. – Nasze stanowisko w sprawie migracji musi uwzględniać wspólne priorytety i przyszłe potrzeby. Jeśli chcemy, by migracja stała się dynamicznym czynnikiem wzrostu i postępu, konieczne są dalekowzroczna polityka i objęcie przywództwa politycznego.

Niedługo Europa zacznie odczuwać skutki starzenia się społeczeństwa i kurczenia siły roboczej. Już dzisiaj, pomimo wysokiego poziomu bezrobocia, w całej UE dostępnych jest około 2 mln wakatów w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, inżynieria, sprzedaż i finanse. Chociaż imigracja nie jest jedynym sposobem na pozyskanie specjalistów, którzy zaradzą lukom na rynku pracy, jest to na pewno jedno z możliwych rozwiązań sprzyjających realizacji strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego.

Prawodawstwo UE w obszarze migracji zostało opracowane tak, aby Unia mogła zyskać na atrakcyjności w oczach niektórych kategorii imigrantów. I tak na przykład dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ułatwia wjazd do Unii i pobyt w niej obywatelom państw trzecich, którzy podejmują pracę wymagającą wysokich kwalifikacji (do połowy 2014 r. Komisja opublikuje sprawozdanie z jej wdrażania). W 2012 r. pewne postępy przyniosły negocjacje w sprawie dyrektyw dotyczących pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstw i pracowników sezonowych, ale Parlament Europejski i Rada muszą jeszcze popracować nad osiągnięciem porozumienia w tej kwestii.

Komisja ma również nadzieję, że w miarę szybko zostanie przyjęty jej wniosek ustawodawczy wprowadzający prostsze i bardziej spójne przepisy dotyczące obywateli krajów spoza UE, którzy przyjeżdżają do Unii, aby studiować, prowadzić badania naukowe lub wziąć udział w innego rodzaju wymianach.

źródło i więcej informacji:
Link