Jak pokonać bezrobocie?
Tematem dyskusji było m.in. wypracowanie rozwiązań prowadzących do trwałej odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu. W szczycie wzięli udział m.in. wicepremier Waldemar Pawlak oraz minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.

W ramach przygotowań do szczytu głów państw i rządów, planowanego na 23 października, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, oraz polski wicepremier Waldemar Pawlak, spotkali się z przedstawicielami europejskich pracowników i pracodawców podczas organizowanego dwa razy w roku trójstronnego szczytu społecznego.

Omawiano bieżącą sytuację gospodarczą i zatrudnienie w Europie oraz najważniejsze działania polityczne niezbędne do trwałego wyjścia z kryzysu. Podkreślono także istotną rolę partnerów społecznych w systemie rządzenia UE.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Gwałtowny wzrost bezrobocia w całej Unii jest najbardziej dotkliwym społecznym przejawem kryzysu gospodarczego. W szczególności docierają do nas informacje o niezadowoleniu i frustracji ze strony naszej młodzieży. Dlatego też chciałbym, aby kolejne zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczyły trudnej sytuacji osób młodych w każdym z naszych państw członkowskich. Będziemy również nadal naciskać na reformy mające na celu usunięcie przeszkód strukturalnych utrudniających zatrudnienie. Plan działania, który przedstawiliśmy przed Radą Europejską, również zawiera propozycje w zakresie środków pobudzających wzrost i mogących stworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy.”

Zwracając się do europejskich partnerów społecznych, komisarz Andor podkreślił, że „tworzenie miejsc pracy musi iść w parze z naprawą gospodarczą. Jest to dla mnie priorytet. W ramach przyspieszenia reform strukturalnych, poprawy systemu rządzenia i wzmacniania koordynacji polityki gospodarczej musimy także znaleźć właściwą równowagę między konsolidacją fiskalną a polityką na rzecz podtrzymywania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jako część tego działania należy wzmocnić dialog społeczny na wszystkich poziomach i we wszystkich państwach.”

Spotkanie pokazało, że istnieje szerokie porozumienie w kwestii znaczenia ścisłej współpracy instytucji UE, rządów i partnerów społecznych na wszystkich szczeblach. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia wzajemnego zaufania i wspierania modelu wzrostu gospodarczego zapewniającego długoterminowy rozwój gospodarczy i społeczny UE. Podkreślono istotną rolę dialogu społecznego w wychodzeniu z kryzysu i zmianach strukturalnych, jak też konieczność zaangażowania partnerów społecznych w krajowe programy reform wdrażające cele strategii „Europa 2020”.

Kontekst

Posiedzenia trójstronnego szczytu społecznego odbywają się dwa razy w roku przed wiosennym i jesiennym posiedzeniem Rady Europejskiej. Stanowią dobrą okazję do wymiany opinii między partnerami społecznymi, Komisją oraz szefami rządów i ministrami ds. zatrudnienia państw członkowskich sprawujących aktualną oraz dwie kolejne prezydencje w Radzie.

Więcej informacji

Europejski dialog społeczny: Link