Jak łączyć rodziny imigrantów?
W zależności od wyniku konsultacji KE zadecyduje, czy potrzebne są dalsze działania np. stworzenie jasnych wytycznych albo zmodyfikowanie obecnie obowiązujących przepisów. Od 2003 r. we wspólnych przepisach UE określone są warunki, po spełnieniu których członkowie rodziny obywatela kraju nienależącego do UE, przebywającego legalnie w dowolnym państwie członkowskim, mogą wjechać do UE i zamieszkać na jej terenie. – Łączenie rodzin umożliwia imigrantom prowadzenie życia rodzinnego oraz przyczynia się do ich integracji społecznej – podkreśliła Cecilia Malmström, komisarz ds. wewnętrznych. – Mam nadzieję, że wszystkie zainteresowane strony wezmą udział w konsultacjach i podzielą się swoimi doświadczeniami i opinią na temat tego, jak można zwiększyć skuteczność przepisów dotyczących łączenia rodzin. W szczególności wzywamy państwa członkowskie do określenia problemów, których, jak twierdzą, doświadczają w związku z nieprawidłowym stosowaniem obecnie obowiązujących przepisów, oraz przedstawienia stosownych danych liczbowych – dodała. W zielonej księdze skupiono się na szeregu kwestii związanych ze stosowaniem dyrektywy 2003/86/WE. Wszystkie zainteresowane strony są proszone o udzielenie odpowiedzi – przed 1 marca 2012 r. – na następujące pytania: – wobec kogo powinna mieć zastosowanie dyrektywa: jak najlepiej zidentyfikować migrantów, którzy są objęci przepisami UE; czy prawo do łączenia rodzin powinno zostać rozszerzone na inne osoby, nienależące do najbliższej rodziny; problemy wynikające z zawierania wymuszonych małżeństw; – warunki łączenia rodzin: czy należy bardziej szczegółowo określić środki związane z integracją imigrantów, które mogą wprowadzać państwa członkowskie; czy należy przewidzieć zabezpieczenia gwarantujące, że takie środki rzeczywiście przyczynią się do integracji, a nie będą stosowane jako przeszkody w łączeniu rodzin; – sposoby przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom finansowym oraz fikcyjnym małżeństwom; – wypełnianie pewnych zobowiązań przez państwa członkowskie, takich jak np. uwzględnienie najlepszego interesu dziecka podczas rozpatrywania wniosku. Po otrzymaniu pisemnych odpowiedzi Komisja zamierza zorganizować otwarte posiedzenie. Zainteresowane strony i ogół społeczeństwa mogą wyrazić swoją opinię na stronie internetowej Link. Natomiast dodatkowe informacje oraz dane kontaktowe można znaleźć tutaj Link.