Irlandia na czele UE
Zatrudnienie i rozwój gospodarczy

Irlandia będzie kontynuować realizację paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – pakietu środków dotyczących konsolidacji budżetowej, kredytowania, bezrobocia, handlu międzynarodowego i innych obszarów, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Inne priorytety obejmują wprowadzenie nowych przepisów w sprawie:

– uznawania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE
– modernizacji procedur zamówień publicznych
– praw pracowników oddelegowanych za granicę w obrębie UE.

W celu stymulowania innowacji i badań naukowych Irlandia będzie dążyła do zakończenia negocjacji w sprawie kolejnej rundy finansowania, czyli programu Horyzont 2020 . Szczególne wsparcie otrzymają nanotechnologie, fotonika, zaawansowane technologie produkcyjne, przetwarzanie w chmurze (ang. „cloud computing”) i systemy obliczeniowe wysokiej wydajności.

Gospodarka

W celu przywrócenia zaufania do gospodarki europejskiej, Irlandia dopilnuje, aby nowy unijny system koordynacji gospodarczej i budżetowej koncentrował się na najważniejszych kwestiach, takich jak płace, indeksacja płac, reformy rynku pracy, emerytury, edukacja i walka z ubóstwem.

Budżet UE

Ponieważ unijnym liderom nie udało się w listopadzie osiągnąć porozumienia co do budżetu UE na lata 2014−2020, kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się podczas prezydencji irlandzkiej. Kiedy już zostaną ustalone ogólne liczby, Irlandia opracuje podział budżetu pomiędzy poszczególne obszary działalności.

Priorytety Irlandii w tej dziedzinie to reforma wspólnej polityki rolnej i polityki rybołówstwa, wydatki na badania naukowe i innowacje, środki dla biedniejszych regionów UE oraz instrument „Łącząc Europę”, który poprzez poprawę infrastruktury zapewni Europie wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Oprócz inicjatyw na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obszarze zainteresowania prezydencji znajdą się również ochrona środowiska, transport, nowe kraje przystępujące do UE, sprawiedliwość i wsparcie na rzecz rozwoju.

1 lipca 2013 r. przewodnictwo w UE przejmie Litwa, która będzie sprawować je do końca roku.

źródło i więcej informacji: Link