Inwestycje na lata
Komisja Europejska przedstawiła ramy dla nowej kategorii funduszy inwestycyjnych zaprojektowanych z myślą o inwestorach, którzy chcą długoterminowo inwestować środki pieniężne w przedsiębiorstwa i projekty.

Te prywatne europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (European Long-Term Investment Funds, ELTIF) inwestowałyby wyłącznie w przedsiębiorstwa, które potrzebują środków przekazywanych na dłuższe okresy. Propozycja zostanie przedstawiona szefom państw i rządów podczas zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca), w którego porządku obrad znalazła się kwestia długoterminowego finansowania gospodarki realnej.

Nowe fundusze byłyby dostępne dla wszystkich rodzajów inwestorów w całej Europie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów ustanowionych w unijnych przepisach. Wymogi te dotyczą rodzajów długoterminowych aktywów i przedsiębiorstw, w które mogą inwestować fundusze ELTIF (np. projekty w zakresie infrastruktury, transportu i zrównoważonej energii), sposobów dywersyfikacji inwestycji w celu ograniczenia ryzyka oraz informacji, które muszą być udostępniane inwestorom.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę inwestorów, każdy podmiot zarządzający ELTIF musiałby ponadto spełniać wszystkie rygorystyczne wymogi dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zgodnie z propozycją fundusze ELTIF musiałyby być zgodne z szeregiem wspólnych przepisów gwarantujących, że:

zawsze posiadają depozytariusza odpowiedzialnego za bezpieczne przechowywanie aktywów,
spełniają wymogi dotyczące dywersyfikacji aktywów, aby zapobiec lokowaniu zbyt dużych sum w jednym składniku aktywów,
instrumenty pochodne wykorzystują tylko w celu zarządzania ryzykiem walutowym w odniesieniu do aktywów będących w ich posiadaniu, a nie do spekulacji,
oraz przestrzegają ograniczeń dotyczących wysokości zaciąganych kredytów.

ELTIF inwestowałyby w aktywa niepłynne, których kupno i sprzedaż są trudne. Ponadto przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że środki, które w nie zainwestowano, pozostaną do ich dyspozycji tak długo, jak będą potrzebne, zgodnie z ustaleniami z inwestorami. Rozwiązanie to nie może skutecznie funkcjonować, jeżeli inwestorzy mają możliwość wycofania swoich pieniędzy w dowolnym momencie.

W związku z tym inwestorzy nie będą mieli możliwości wycofania pieniędzy przed ustalonym momentem zakończenia inwestycji (może to być nawet termin dziesięciu lat lub więcej od zainwestowania środków finansowych). Moment ten musi być jasno określony z góry. W zamian za swoją cierpliwość inwestorzy korzystaliby ze stałego strumienia przychodów generowanych z kapitału inwestycyjnego i ewentualnie otrzymaliby premię z tytułu braku płynności.

źródło i więcej informacji: Link