Inwestowanie w edukację

W sprawozdaniu skupiono się na tym, jak najlepiej inwestować środki publiczne w czterech głównych obszarach wydatków na kształcenie i szkolenie w UE: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość i włączenie społeczne.

Grupa ekspertów przedstawiła obiecujące praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia w kontekście krajowym, które mogą stanowić inspirację dla rządów i instytucji edukacyjnych w całej UE. Obejmują one inicjatywy mające na celu zmniejszenie u nauczycieli stresu związanego z pracą, promowanie ich dobrostanu oraz zwiększanie pedagogicznych kompetencji cyfrowych; programy nauczania indywidualnego i wzajemnego nauczania; programy budowy i remontów szkół mające na celu poprawę jakości obiektów oraz propagowanie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Takie krajowe praktyki i reformy polityki edukacyjnej są przedmiotem regularnej wymiany w kontekście ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji (EEA) za pośrednictwem grup roboczych EEA. Celem jest inspirowanie do pozytywnych zmian w całej Unii Europejskiej.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: – Musimy zapewnić wszystkim młodym Europejczykom jak najlepsze wykształcenie. Promowanie wysokiej jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie jest jednym z kluczowych priorytetów politycznych Unii Europejskiej i ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Wnioski przedstawione w sprawozdaniu zostaną uwzględnione w pracy Komisji. Będziemy nadal propagować prawdziwą kulturę oceny polityki w państwach członkowskich, aby wspierać wysokiej jakości inwestycje w kształcenie i szkolenie oraz jak najlepiej wykorzystywać dostępne nam zasoby.

W sprawozdaniu podkreślono również znaczenie oceny polityki edukacyjnej w każdym kraju, ponieważ mogłaby ona kształtować przyszłe decyzje inwestycyjne z korzyścią dla uczniów, nauczycieli i całej społeczności edukacyjnej.

Chociaż systemy kształcenia i szkolenia różnią się w poszczególnych krajach, państwa członkowskie UE stoją przed wspólnymi wyzwaniami w tej dziedzinie. W chwili, gdy UE przeznacza więcej środków na kształcenie i szkolenie niż kiedykolwiek, w sprawozdaniu podkreślono również wyzwania, które należy przezwyciężyć, aby poprawić skuteczność i opłacalność wydatków, i gdzie korzystne mogą być wspólne podejścia:

  • Brak rzetelnych danych na temat wpływu ukierunkowanych inwestycji na rzeczywiste efekty uczenia się Potrzebne są dalsze dowody i Komisja jest gotowa nad tym pracować poprzez wspieranie oceny polityki edukacyjnej.
  • Potrzebne są solidniejsze oceny krajowej polityki edukacyjnej w ujęciu ogólnym. Oznacza to zapotrzebowanie na wiedzę fachową na temat metod oceny wśród decydentów politycznych oraz konieczność rozpowszechniania ustaleń na szczeblu UE.

W celu poprawy jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie w UE Komisja zainicjuje przed końcem bieżącego roku nową inicjatywę mającą na celu udostępnienie państwom członkowskim elastycznych, lecz ukierunkowanych narzędzi, metod i wiedzy fachowej, aby wesprzeć je w ocenie ich polityki edukacyjnej.

Kontekst

Grupa ekspertów Komisji ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie została powołana w maju 2021 r. w celu określenia wariantów strategicznych, które mogą przyczynić się do poprawy wyników kształcenia i włączenia społecznego, przy jednoczesnej poprawie skuteczności wydatków publicznych. Grupa pracowała również nad metodami oceny, które właściwe organy i inne kluczowe zainteresowane strony mogą stosować na zasadzie dobrowolności w celu oceny swojej polityki edukacyjnej. Sprawozdanie okresowe opublikowano 19 stycznia 2022 r., a jego wstępne ustalenia omówiono tego samego dnia podczas specjalnych warsztatów z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, kluczowych zainteresowanych stron i organizacji międzynarodowych. Otrzymane uwagi uwzględniono w opublikowanym dziś sprawozdaniu końcowym.