Interreg rusza

Unijna polityka spójności: Komisja Europejska przyjmuje pierwsze programy współpracy Interreg na lata 2021–2027 o wartości ponad 481 mln euro. Jest wśród nich Interreg Europa Środkowa.

Pierwsze programy Interreg na okres programowania 2021–2027 zostały właśnie przyjęte przez Komisję. Obejmują one trzy programy Europejskiej współpracy terytorialnej i obejmują inwestycje warte ponad 481 mln euro. Zatwierdzone programy to „Interreg Europa Środkowa”, „Interreg Austria – Niemcy/Bawaria” oraz „Interreg Niemcy/Bawaria – Czechy”. Budżet zostanie przyznany zgodnie z unijnymi priorytetami inteligentnej i ekologicznej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: – Cieszę się, że pierwsze programy Interreg na lata 2021–2027 zostały już przyjęte. Projekt europejski zasadza się na współpracy, a Interreg nadaje temu podejściu konkretny kształt. Programy Interreg ilustrują istotę i siłę integracji UE: finansując ścisłą współpracę w regionach przygranicznych i w poszczególnych państwach członkowskich pomagają ich mieszkańcom stawiać czoła wspólnym wyzwaniom, z którymi lepiej zmierzyć się razem niż w pojedynkę.

Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonych programów Interreg

  • Program Interreg Europa Środkowa dysponuje łącznym przydziałem środków w wysokości 280,7 mln euro. Połowa tego budżetu zostanie przeznaczona na zielone inwestycje, takie jak zwiększenie efektywności energetycznej, przystosowanie się do zmiany klimatu lub ekologizacja mobilności w miastach, natomiast prawie jedna trzecia będzie wspierać konkurencyjność i zdolności innowacyjne w Europie Środkowej. Program będzie również koncentrował się na poprawie jakości sieci połączeń między regionami wiejskimi i peryferyjnymi oraz na poprawie zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego.
  • Łączny przydział środków na Interreg Austria – Niemcy/Bawaria wyniesie 76,9 mln euro i skupi się na pięciu priorytetach: gospodarka dostosowana do przyszłych wyzwań; odporne środowisko; zrównoważona turystyka; zintegrowany rozwój regionalny i zarządzanie transgraniczne. Prawie jedna trzecia tego budżetu zostanie wykorzystana na rozwój zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji, a ponad jedna piąta zostanie zainwestowana w działania związane z klimatem.
  • Program Interreg Niemcy/Bawaria – Czechy otrzymuje przydział w wysokości 123,8 mln euro. Prawie jedna trzecia tych środków będzie przeznaczona na wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Inne priorytety inwestycji to ochrona przyrody, różnorodność biologiczna oraz zielona infrastruktura, a także poprawa równego dostępu do sprzyjających włączeniu społecznemu i wysokiej jakości usług w zakresie edukacji.

Dalsze działania

Zachęca się wszystkie zainteresowane strony na odnośnych terytoriach do uważnego śledzenia przyszłych zaproszeń do składania projektów, które zostaną opublikowane na stronach internetowych programów.

Kontekst

W centrum Europy zawsze istniały różnice gospodarcze, a Interreg jest szczególnie powołany do tworzenia powiązań między regionami i ludźmi. Interreg dopomoże odnośnym regionom w dalszym rozwoju, przyczyniając się jednocześnie do wdrożenia unijnej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Na okres programowania 2021–2027 szósta generacja programu Interreg dysponuje łącznym budżetem w wysokości prawie 10 mld euro. W ramach Interreg istnieją cztery komponenty: transgraniczny (Interreg A), transnarodowy (Interreg B), międzyregionalny (Interreg C) oraz komponent dotyczący integracji regionów najbardziej oddalonych z obszarami położonymi w ich sąsiedztwie(Interreg D).