Interreg: bliżej 170 mln Europejczyków

Unijny program współpracy transgranicznej Interreg obchodzi trzydzieste urodziny. Jego strategicznym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. – Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.

W 2020 r. upływa 30 lat od momentu zapoczątkowania programu Interreg – sztandarowego programu UE zmierzającego do zacieśnienia współpracy terytorialnej między regionami przygranicznymi. W związku z tą szczególną rocznicą komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira wydała następujące oświadczenie:

Interreg to program bliski memu sercu. Interreg jest wyjątkowym instrumentem współpracy, wspieranym w ramach polityki spójności. Umożliwia on poszczególnym regionom i krajom nawiązywanie współpracy i wspólne podejmowanie wyzwań. Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody, a raczej być szansą na wzrost i okazją do udanej współpracy. W ciągu ostatnich 30 lat, dzięki licznym projektom wspieranym przez UE, program Interreg doprowadził do zacieśnienia kontaktów ponad 170 mln Europejczyków mieszkających w regionach przygranicznych, poprawiając ich jakość życia i tworząc nowe możliwości współpracy.

Obchody 30. lat istnienia programu Interreg przypadają w kluczowym momencie historii UE. Stoimy w obliczu poważnych wyzwań globalnych i lokalnych, musimy więc odzyskać zaufanie obywateli i pokazać, że jesteśmy skuteczni! Program Interreg realizujemy od 30 lat tak, aby nie pozostawiać nikogo w tyle i budować wspólną Europę: krok po kroku. Pragniemy kontynuować tę misję, ale także wykorzystać okazję związaną z rocznicą, by przemyśleć ponownie motywy, którymi się kierujemy, i nadać świeży impuls jednej z najważniejszych wartości w Unii Europejskiej, a jest nią: idea współpracy, za którą kryje się przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi.

Kontekst

Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. W ramach Interreg istnieją trzy typy programów: programy transgraniczne (Interreg A), transnarodowe (Interreg B) i międzyregionalne (Interreg C).

Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: INTERREG I (1990-1993) – INTERREG II (1994-1999) – INTERREG III (2000-2006) – INTERREG IV (2007-2013) – INTERREG V (2014-2020).

Programy współpracy w ramach Interreg obejmują cały kontynent europejski, a ich łączny budżet w okresie programowania 2014–2020 wynosi ponad 12 mld EUR, wliczając wkład UE i państw członkowskich.

Kampania związana z 30. rocznicą współpracy Interreg będzie prowadzona przez cały 2020 r. i będzie skupiać się na następujących tematach: sąsiedzi, ekologia i młodzież. W kampanii podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz rozważymy możliwe drogi rozwoju w przyszłości.