Internet bez niebezpiecznych towarów

Dzięki rozmowom, które wspierała Komisja Europejska, cztery duże internetowe platformy handlowe zobowiązały się do udzielania odpowiedzi na pochodzące od organów państw członkowskich zgłoszenia produktów niebezpiecznych w ciągu dwóch dni roboczych oraz podejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenia od klientów w ciągu pięciu dni roboczych.

Vĕra Jourová, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: – Coraz więcej obywateli UE robi zakupy w internecie. Handel elektroniczny otworzył przed konsumentami nowe możliwości, oferując im szerszy wybór i niższe ceny. Bezpieczeństwo konsumentów podczas zakupów w internecie powinno być tak wysokie jak w przypadku zakupów w tradycyjnym sklepie. Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa produktów. Wzywam również inne internetowe platformy handlowe do przyłączenia się do tej inicjatywy, tak aby internet stał się bezpieczniejszym miejscem dla unijnych konsumentów.

Sprzedaż online stanowiła 20 proc. całkowitej sprzedaży w UE w 2016 r. (Eurostat). Coraz więcej produktów niebezpiecznych, które są zgłaszane w systemie wczesnego ostrzegania, jest sprzedawanych w internecie. Fakt ten pokazuje nam, że wszystkie internetowe platformy handlowe powinny wzmacniać i kontynuować starania prowadzące do usuwania niebezpiecznych produktów. W unijnej dyrektywie o handlu elektronicznym wprowadzono procedury zgłaszania i usuwania nielegalnych problematycznych treści internetowych, jednak regulacje te nie są szczegółowe. W dniu dzisiejszym wspomniane internetowe platformy handlowe uzgodniły szereg zobowiązań prowadzących do odpowiedniej ochrony unijnych konsumentów.

Grupa Alibaba (dla AliExpress), Amazon, eBay oraz Rakuten (Francja) zobowiązały się do następujących działań:

  • Reagowania w ciągu dwóch dni roboczych na zgłoszenia pochodzące od organów, składane za pośrednictwem punktów kontaktowych ustanowionych w przedsiębiorstwach, i do usuwania oferowanych produktów, które nie są bezpieczne. Następnie przedsiębiorstwa powinny informować organy o podjętych działaniach.
  • Zapewnienia klientom prostej metody zgłaszania niebezpiecznych produktów. Takie zgłoszenia są traktowane priorytetowo, odpowiednia reakcja następuje w ciągu pięciu dni roboczych.
  • Sprawdzania informacji o produktach wycofanych/niebezpiecznych, które dostępne są w unijnym systemie wczesnego ostrzegania i dotyczą niebezpiecznych produktów niespożywczych, a także w innych źródłach (np. zasobach organów ścigania) i podejmowania odpowiednich działań w odniesieniu do przedmiotowych produktów, jeżeli zostały one zidentyfikowane.
  • Ustanowienia punktów kontaktowych dla organów państw członkowskich UE na potrzeby zgłaszania niebezpiecznych produktów i usprawnienia komunikacji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa produktów.
  • Podejmowania działań ukierunkowanych na zapobieganie ponownemu pojawianiu się niebezpiecznych produktów, które zostały wcześniej usunięte.
  • Zapewnienia sprzedającym odpowiednich informacji/szkoleń dotyczących zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, wymagania od sprzedających przestrzegania przepisów i zapewnienia sprzedającym odesłania do wykazu obowiązujących przepisów UE regulujących kwestie bezpieczeństwa produktów.

Kolejne kroki

Internetowe platformy handlowe i Komisja Europejska co sześć miesięcy oceniać będą poczynione postępy i publikować sprawozdanie.

Komisja Europejska zachęca pozostałe internetowe platformy handlowe do powielania dobrego przykładu, jaki dały cztery przedsiębiorstwa zobowiązujące się dzisiaj do poprawy bezpieczeństwa produktów oferowanych w internecie dla dobra unijnych konsumentów.

Kontekst

dyrektywie o handlu elektronicznym (art. 14) stwierdzono, że należy szybko i skutecznie eliminować ze sprzedaży niebezpieczne produkty, lecz nie określono terminów.

W swoim komunikacie opublikowanym we wrześniu 2017 r. w sprawie zwalczania nielegalnych treści w internecie Komisja Europejska zobowiązała się do monitorowania postępów w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie i ustalania, czy potrzebne są dodatkowe działania. W ramach działań następczych Komisja przyjęła w marcu 2018 r. zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych, które mają być podjęte przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w tej dziedzinie, zanim Komisja zdecyduje o konieczności przedstawienia nowego wniosku w sprawie przepisów. Zalecenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów nielegalnych treści, takich jak treści o charakterze terrorystycznym, podżeganie do nienawiści i przemocy, materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dziecka, niebezpieczne towary i naruszenie praw autorskich.

Unijny system wczesnego ostrzegania umożliwia 31 państwom europejskim i Komisji szybką wymianę informacji na temat niebezpiecznych produktów niespożywczych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. W dniu 12 marca 2018 r., Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie ze stosowania unijnego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych w 2017 r. (zob. komunikat prasowy).

Dodatkowe informacje