Integracja Romów
Apel KE poprzedziło opublikowane dzisiaj sprawozdanie Komisji z poprawy sytuacji, z którego wynika, że państwa członkowskie powinny dołożyć większych starań przy wdrażaniu krajowych strategii integracji Romów przedłożonych zgodnie z unijnymi ramami dotyczącymi krajowych strategii integracji Romów.

Nowemu sprawozdaniu towarzyszy wniosek w sprawie zalecenia skierowany do państw UE, w którym proponuje się państwom członkowskim z jednej strony konkretne środki, w tym działanie pozytywne, a z drugiej – środki polityki horyzontalnej obejmujące działania lokalne mające na celu poprawę sytuacji ludności romskiej. Państwa członkowskie miałyby dwa lata na wdrożenie konkretnych środków, by zmienić u siebie sytuację Romów.

Sprawozdanie z poprawy sytuacji

Jak wynika z opublikowanego sprawozdania z poprawy sytuacji Romów, wiele państw członkowskich ustanowiło mechanizmy w celu lepszego koordynowania swoich działań na rzecz integracji Romów i wzmocnienia dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, jednakże nadal istnieje możliwość dalszej poprawy, jeśli chodzi o zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wdrożenie rzetelnych metod monitorowania i oceny w celu mierzenia wyników.

W sprawozdaniu jest także mowa o tym, że większość państw członkowskich nie przeznacza wystarczających środków z krajowych budżetów na wdrażanie takich strategii. Ponadto władze państwowe powinny dokładać większych starań w zakresie zwalczania dyskryminacji i wyjaśniać społeczne i gospodarcze korzyści, jakie niesie z sobą integracja Romów.

Obok krytycznych uwag sprawozdanie zawiera szereg przykładów dobrych praktyk zaobserwowanych w państwach członkowskich, takich jak regionalny plan działań na rzecz włączenia społecznego Romów opracowany przez kraj związkowy Berlin, współpraca z krajowymi władzami i lokalnymi podmiotami we Francji, działania w Bułgarii na rzecz sprawniejszego uruchamiania środków unijnych.

Węgry opracowały solidny system monitorowania realizacji krajowej strategii, Hiszpania przeszkoliła 158 policjantów w zakresie radzenia sobie z przypadkami dyskryminacji na tle etnicznym, natomiast Rumunia przydzieliła uczniom i studentom romskim 15 tys. miejsc w szkołach, na uniwersytetach i w placówkach szkolenia zawodowego.

źródło i więcej informacji: Link