Integracja migrantów i uchodźców

– Migrujący pracownicy i przedsiębiorcy posiadają umiejętności i talenty, które przyczyniają się do odbudowy europejskiej gospodarki – powiedziała komisarz Ylva Johansson. KE oraz partnerzy społeczni i gospodarczy wznawiają współpracę lepszej integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy. – Europejski filar praw socjalnych nie dzieli ludzi według tego, skąd pochodzą – dodaje komisarz Nicolas Schmit.

KE, związki zawodowe, izby handlowe i organizacje pracodawców wznawiają współpracę na rzecz lepszej integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy. We wspólnym oświadczeniu podkreślono obszary, na których należy się skupić w przyszłości, i wyrażono zainteresowanie dalszą współpracą w dziedzinie migracji pracowników w ramach zainicjowanego w 2017 r. partnerstwa europejskiego na rzecz integracji. Sygnatariusze potwierdzają znaczenie podejścia opartego na porozumieniu zainteresowanych stron dla wczesnej integracji na rynku pracy. Takie podejście przynosi korzyści zarówno uchodźcom, jak i gospodarce i całemu społeczeństwu.

Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit stwierdził: – Europejski filar praw socjalnych nie dzieli ludzi według tego, skąd pochodzą. Każdy ma prawo do równego traktowania i równych szans w zakresie zatrudnienia bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Pomoc uchodźcom w integracji na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i zapewnianie im dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy ma zasadnicze znaczenie dla ich poczucia godności, a także dla spójności społecznej Europy.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: – Lepsze wykorzystanie umiejętności i potencjału uchodźców i migrantów sprawia, że rynki pracy bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu, a także przyczyniają się do dobrobytu i spójności społeczeństwa europejskiego. Ostatnie miesiące pokazały, że pracownicy i przedsiębiorcy migrujący posiadają umiejętności i talenty, które przyczyniają się do odbudowy europejskiej gospodarki. Dziś ponawiamy nasze zobowiązanie do wspierania organizacji pracodawców, związków zawodowych i izb handlowych w ich zaangażowaniu na rzecz uchodźców i jesteśmy otwarci, aby dalej rozszerzać naszą współpracę, na przykład w zakresie migracji pracowników.

Od czasu zainicjowania partnerstwa europejskiego na rzecz integracji trzy lata temu Komisja finansuje projekty realizowane przez organizacje partnerów społecznych i gospodarczych w celu promowania integracji uchodźców na rynku pracy. Jako przykład można podać projekt Labour-INT wspierający integrację uchodźców od momentu pojawienia się do momentu podjęcia pracy. Projekt zapewnia ocenę ich umiejętności, szkolenia i pośrednictwo pracy we Włoszech, w Niemczech i Belgii; lub europejski program działań na rzecz integracji uchodźców działający w Bułgarii, Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii. Partnerzy społeczni i gospodarczy podejmują również inicjatywy w 20 państwach członkowskich, takie jak platforma fachkraeftepotenzial uruchomiona przez austriacką Federalną Izbę Gospodarczą i udzielająca informacji przedsiębiorstwom pragnącym zatrudnić uchodźców.

W oparciu o te osiągnięcia sygnatariusze postanowili skoncentrować przyszłe wysiłki na trzech obszarach: współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi na rzecz integracji na rynku pracy; wspieraniu przedsiębiorczości; ułatwianiu rozpoznawania umiejętności, ich oceny i walidacji.

Jednocześnie Komisja oraz partnerzy społeczni i gospodarczy zastanowią się, w jaki sposób rozszerzyć dialog i przyszłą współpracę, tak by obejmowały obszar migracji pracowników zgodnie z celami nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności i planowanego nowego paktu o migracji i azylu. Szczególny nacisk można by położyć na to, w jaki sposób usprawnić kanały migracji pracowników, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby Europy.

Kontekst

W ramach partnerstwa europejskiego na rzecz integracji podpisanego 20 grudnia 2017 r. Komisja oraz partnerzy społeczni i gospodarczy łączą siły na rzecz integracji uchodźców na rynku pracy. Celem partnerstwa jest zwiększenie wczesnej integracji uchodźców na rynku pracy, zadbanie o to, by integracja przynosiła korzyści zarówno uchodźcom, jak i całej gospodarce i społeczeństwu, a także promowanie podejścia uwzględniającego wiele zainteresowanych stron (z udziałem organów publicznych, służb zatrudnienia, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców, izb handlowych i przemysłowych, izb rzemieślniczych, przedsiębiorstw i pracowników, pracodawców świadczących usługi publiczne, organizatorów kształcenia i szkolenia oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego).