Instrument Wsparcia Technicznego

Komisja Europejska zatwierdziła nową rundę 151 projektów ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI), aby wesprzeć wszystkie państwa członkowskie w przygotowywaniu, opracowywaniu i wdrażaniu do 326 nowatorskich reform w 2023 r.

Wspierane projekty stanowią odpowiedź na potrzebę reform wyrażoną przez państwa członkowskie, a jednocześnie są w dużym stopniu dostosowane do priorytetów Unii Europejskiej w zakresie nowoczesnej i wydajnej administracji publicznej, strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego i odpornych gospodarek.

Wiele projektów reform odpowiada również na wyzwania związane z planami odbudowy i zwiększania odporności oraz planem REPowerEU.

Zintensyfikowana współpraca między administracjami publicznymi państw członkowskich

W nowej rundzie projektów na 2023 r. TSI będzie nadal koncentrować się na poprawie zdolności operacyjnej i skuteczności administracji publicznych państw członkowskich. W tym kontekście uruchomiony zostanie nowa inicjatywa – wymiana w ramach współpracy administracji publicznej (PACE) – mający na celu promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany najlepszych praktyk wśród urzędników służby cywilnej różnych państw członkowskich w celu wzmocnienia zdolności administracyjnych, a także kształtowania polityki i umiejętności wdrażania.

W ciągu tego roku TSI wzmocni również współpracę między państwami członkowskimi dzięki największej liczbie projektów transgranicznych w historii – 33 projektów reform wielokrajowych i 10 projektów wieloregionalnych. Komisja Europejska będzie wspierać państwa członkowskie w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom poprzez promowanie wzajemnego uczenia się i opracowywanie wspólnych podejść, zapewniając jednocześnie dostosowane do potrzeb wsparcie dla każdego państwa członkowskiego lub regionu.

Dalsze skupienie się na reformach związanych ze wspólnymi kluczowymi priorytetami

Projekty TSI 2023 będą nadal wspierać państwa członkowskie w opracowywaniu i wdrażaniu reform mających na celu osiągnięcie transformacji ekologicznej i cyfrowej. 32 proc. projektów w ramach TSI 2023 koncentruje się na realizacji celów Zielonego Ładu, a 40 proc. na transformacji cyfrowej i innowacjach.

Aby wzmocnić solidarność z Ukrainą i skuteczniej wykorzystywać nasz zestaw narzędzi, TSI będzie wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu sankcji wobec Rosji. Na przykład, aby poprawić zamrażanie aktywów, wsparcie będzie ukierunkowane na określenie faktycznego posiadania przedsiębiorstwa lub sprawowania nad nim kontroli. Wsparcie w ramach TSI pomoże również w monitorowaniu transakcji kryptowalutowych w celu zapobiegania obchodzeniu sankcji, a także w określeniu kompetencji organów krajowych w zakresie wdrażania sankcji.

W ramach Europejskiego Roku Umiejętności TSI będzie również wspierać kilka państw członkowskich w opracowywaniu ich krajowej strategii w zakresie umiejętności w celu przezwyciężenia niedoborów i niedopasowania umiejętności.

Duże upowszechnienie projektów sztandarowych TSI

Jedna trzecia reform jest związana ze projektami sztandarowymi w dziedzinie energii, administracji publicznej, finansów publicznych, integracji migrantów i opieki zdrowotnej. Na przykład projekt sztandarowy dotyczący zintegrowanej opieki jest skierowany do państw członkowskich pragnących opracować i wdrożyć reformy mające na celu poprawę interoperacyjności i cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej.

Kontekst

TSI jest głównym instrumentem, za pomocą którego Komisja zapewnia wsparcie techniczne reform w UE, na wniosek organów krajowych. Jest on częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i opiera się na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych. Od 2017 r. oba instrumenty przyczyniły się łącznie do wdrożenia ponad 1,5 tys. projektów wsparcia technicznego we wszystkich państwach członkowskich.

TSI jest instrumentem stymulowanym zapotrzebowaniem, zapewniającym dostosowaną do potrzeb wiedzę fachową organom państw członkowskich, które co roku ubiegają się o wsparcie. Wnioski te są następnie oceniane i wybierane przez Komisję. Od czasu jego ustanowienia ten elastyczny instrument szybko dostosował się do pojawiających się potrzeb państw członkowskich, takich jak pandemia COVID-19 i reakcja UE na niczym niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę. Odegrał on również zasadniczą rolę we wspieraniu państw członkowskich w przygotowaniu ich planów odbudowy i zwiększania odporności oraz terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.

Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach TSI obejmują między innymi administrację publiczną, zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie migracjami, otoczenie biznesowe, sektor finansowy, rynek pracy, systemy edukacji, usługi społeczne, wsparcie dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, opiekę zdrowotną, transformację ekologiczną i cyberbezpieczeństwo.