Innowacyjne partnerstwa
Wszystkie trzy wyzwania wymagają bardziej skoordynowanych działań innowacyjnych w sektorze publicznym i prywatnym w celu poprawy jakości życia oraz umocnienia pozycji Europy jako światowego lidera. Komisja zainicjowała zatem dwa nowe europejskie partnerstwa innowacyjne na rzecz surowców oraz zrównoważonego rolnictwa i wydajności, jak również zatwierdziła czteroletni plan działania na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu – pilotażowy program rozpoczęty w lutym 2011 r.

Europejskie partnerstwa innowacyjne reprezentują nowe podejście w odniesieniu do całego łańcucha obejmującego badania naukowe, rozwój i innowacje, poprzez łączenie zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego we współpracy ponad granicami i sektorami, w celu szybszego wdrażania innowacji. Każde z partnerstw ma ambitny cel do osiągnięcia do 2020 r., a rezultaty są spodziewane już w okresie pierwszych trzech lat. Dzisiejsze ogłoszenie ma miejsce tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej, podczas którego ma zostać potwierdzona centralna rola badań naukowych i innowacji w procesie ożywienia europejskiej gospodarki.

Potrzebujemy innowacji, aby skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz aby sprostać głównym wyzwaniom, takim jak dostęp do surowców, zrównoważone rolnictwo oraz starzenie się naszego społeczeństwa. Europejskie partnerstwa innowacyjne zlikwidują odgradzające nas mury, usuną wąskie gardła, oraz pozwolą skupić wysiłki na kwestiach, które mają duże znaczenie dla naszych obywateli i przedsiębiorstw – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso.

Europejskie partnerstwa innowacyjne to nowa koncepcja, którą wprowadzono w projekcie przewodnim strategii Europa 2020 „Unia innowacji”. Celem jest usuwanie słabości, wąskich gardeł i barier w europejskim systemie badań i innowacji uniemożliwiających rozwijanie i wprowadzanie na rynek dobrych pomysłów lub spowalniających ten proces. Chodzi tu również o niedoinwestowanie, przestarzałe regulacje, brak norm i fragmentaryzację rynku. Każde partnerstwo jest prowadzone przez grupę sterującą pod przewodnictwem jednego lub kilku komisarzy europejskich, odpowiedzialnych za obszar polityki lub tematykę, których dotyczy partnerstwo. W jego skład wchodzą również przedstawiciele państw członkowskich (ministrowie), członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele sektora, naukowcy oraz inne zainteresowane podmioty. W ramach partnerstw określa się, co należy zrobić, aby pokonać przeszkody – począwszy od dalszego rozwoju technologii po prawidłowe i stymulujące popyt ramy regulujące rynek – oraz by ożywić działania w sektorze publicznym i prywatnym. Partnerstwa nie zastępują programów finansowania lub procesów regulacyjnych, ale stanowią wspólną platformę na rzecz współpracy.