Imigracja kontrolowana
Według badania Eurobarometru, poświęconego postawom obywateli europejskich wobec zagadnień mobilności transgranicznej, migracji i bezpieczeństwa, ośmiu z dziesięciu Europejczyków twierdzi, że państwa członkowskie powinny zapewniać ochronę i azyl osobom potrzebującym oraz, że przepisy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl powinny być jednakowe na obszarze całej UE. Znaczna większość Europejczyków (67 proc.) uważa za istotną możliwość podróżowania na terenie UE bez kontroli na granicach wewnętrznych.

Dane zawarte w sprawozdaniu i wyniki badania opinii publicznej utwierdzają Komisję w przekonaniu, że Unia Europejska potrzebuje silnej i spójnej polityki migracyjnej uwzględniającej potrzeby zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Musimy skutecznie kontrolować nasze zewnętrzne granice, tak aby zabezpieczyć swobodny przepływ osób na terenie UE i zapewnić rzeczywistą ochronę osobom jej potrzebującym, umożliwiając równocześnie legalną migrację i mobilność – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Poniżej znajdują się niektóre z głównych punktów sprawozdania i badania Eurobarometru (EB):

Legalna migracja

SPRAWOZDANIE: Na terenie UE przebywa około 20,2 miliona obywateli państw trzecich, co stanowi 4 proc. całkowitej liczby ludności UE (502,5 miliona) i 9,4 proc. szacowanej liczby migrantów na świecie (214 milionów).

EB: 68 proc. respondentów uważa, że legalni imigranci powinni cieszyć się tymi samymi prawami, co obywatele ich własnego kraju. Czterech na dziesięciu badanych Europejczyków (42 proc.) sądzi, że UE powinna wspierać migrację zarobkową z krajów spoza UE w celu zaradzenia wyzwaniom demograficznym i problemowi braku siły roboczej. 46 proc. respondentów jest odmiennego zdania.

Nielegalna migracja

SPRAWOZDANIE: W 2011 r. około 343 000 osobom odmówiono wjazdu do UE, co stanowi 13-procentowy spadek w stosunku do 2010 r. W tym samym 2011 r. zatrzymano ok. 468 500 osób (spadek w porównaniu z 2010 r., gdy zatrzymano ok. 505 000 osób), a państwa członkowskie zastosowały procedurę powrotu wobec ok. 190 000 obywateli państw trzecich (15 proc. mniej niż w 2010 r.).

EB: Ośmiu z dziesięciu badanych Europejczyków (80 proc.) uważa, że UE powinna w większym stopniu wspierać państwa członkowskie w rozwiązywania problemów związanych z nielegalną migracją. 78 proc. badanych jest zdania, że koszty związane z nielegalną migracją powinny być ponoszone wspólnie przez państwa członkowskie UE.

Integracja

SPRAWOZDANIE: W 2010 r. średni wskaźnik zatrudnienia wśród obywateli państw trzecich w wieku 20-64 lat wynosił 58,5 proc., co odpowiada wskaźnikowi 68,6 proc. dla całkowitej liczby ludności w wieku 20-64 lat.

EB: 53 proc. respondentów uważa, że imigracja wzbogaca państwa UE pod względem gospodarczym i kulturowym. 60 proc. Europejczyków twierdzi, że imigranci mogą napotkać trudności w integracji z powodu dyskryminacji.