Handel pod ochroną

Komisja Europejska przedstawiła wniosek, który umożliwi Unii Europejskiej ochronę interesów handlowych pomimo paraliżu wielostronnego systemu rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Aby skoncentrować się na przestrzeganiu i egzekwowaniu umów handlowych, KE stworzyła stanowisko głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Silniejsza pozycja Europy na świecie wymaga skutecznego przywództwa UE w dziedzinie handlu światowego oraz odpowiednich uprawnień, aby zapewnić przestrzeganie zasad handlu międzynarodowego. Z tego względu rozpoczynam moją kadencję, podejmując szybkie działania na rzecz wzmocnienia naszego zestawu instrumentów handlowych. Przedstawione propozycje pozwolą nam bronić naszych interesów w tych szczególnie trudnych czasach dla handlu międzynarodowego. W związku z tym, że stawką jest wiele miejsc pracy w Europie, UE musi dysponować odpowiednimi środkami, aby móc zagwarantować, że nasi partnerzy będą przestrzegali swoich zobowiązań. Przedstawiony dziś wniosek zmierza właśnie w tym kierunku.

Komisarz ds. handlu Phil Hogan oznajmił: – To decydujący moment dla multilateralizmu i światowego systemu handlu. Wraz z zamknięciem Organu Apelacyjnego tracimy system rozstrzygania sporów, który umożliwiał egzekwowanie zasad i był niezależnym gwarantem bezstronności ich stosowania w ramach WTO. Dążymy do zreformowania WTO i przywrócenia dobrze funkcjonującego systemu WTO, ale nie możemy pozwolić sobie na pozostanie bez możliwości obrony, w przypadku gdy nie da się znaleźć zadowalającego rozwiązania w ramach WTO. Proponowane przez nas zmiany umożliwią nam obronę naszych przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów w każdym przypadku, gdy nasi partnerzy nie przestrzegają zasad.

Wniosek dotyczący zmiany obowiązującego rozporządzenia dotyczącego wykonywania praw stanowi bezpośrednią reakcję na blokadę działań Organu Apelacyjnego WTO. Obecne rozporządzenie – podstawa na mocy prawa UE do wprowadzania środków zapobiegawczych w handlu – wymaga, aby spór przechodził przez procedury WTO, włącznie z odwołaniem, zanim Unia będzie mogła podjąć swoje działania. Brak funkcjonującego Organu Apelacyjnego WTO pozwala członkom WTO na uchylanie się od zobowiązań i uniknięcie wiążącego orzeczenia poprzez zwykłe odwoływanie się od sprawozdania zespołu orzekającego.

Wniosek Komisji umożliwi UE reakcję nawet w przypadku, gdy WTO nie wyda prawomocnego orzeczenia na szczeblu odwoławczym, ponieważ inny członek WTO będzie blokować rozwiązywanie sporu poprzez odwoływanie się uniemożliwiające zakończenie postępowania.

Ten nowy mechanizm będzie również miał zastosowanie do postanowień dotyczących rozstrzygania sporów zawartych w regionalnych lub dwustronnych umowach handlowych, których stroną jest UE. UE musi być w stanie zdecydowanie reagować w przypadku, gdy partnerzy handlowi utrudniają skuteczne rozstrzyganie sporów, na przykład poprzez blokowanie składów orzekających.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącej Ursuli von der Leyen Komisja dodatkowo wzmacnia instrumenty Unii, aby skupić się na przestrzeganiu i egzekwowaniu unijnych umów handlowych. Utworzyła także stanowisko głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych, które zostanie obsadzone na początku 2020 r.

Podstawowym priorytetem Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen jest zapewnienie przestrzegania zobowiązań uzgodnionych z innymi partnerami handlowymi. W związku z tym UE coraz bardziej skupia się na egzekwowaniu zobowiązań swoich partnerów w ramach wielostronnych, regionalnych i dwustronnych umów handlowych. Podejmując te działania, Unia będzie korzystać z zestawu instrumentów. Przedstawiony wniosek podlega teraz zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w Radzie zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.