Gwarancja na zatrudnienie
Link do filmu.

Program jest adresowany do wszystkich młodych absolwentów szkół przed 25 rokiem życia.

Pakiet środków proponowanych przez Komisję Europejską ma zagwarantować im otrzymanie oferty pracy, stażu, praktyk lub możliwości dalszego kształcenia w ciągu 4 miesięcy od ukończenia szkoły lub od ostatniego zatrudnienia.

– Wysoki poziom bezrobocia osób młodych ma dramatyczne konsekwencje dla naszej gospodarki, naszych społeczeństw i przede wszystkim dla samych młodych ludzi. Dlatego też musimy teraz inwestować w młodych Europejczyków– powiedział europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Wszystkie państwa członkowskie zostały wezwane do podjęcia współpracy z odpowiednimi partnerami, którzy razem z nimi będą przeciwdziałać bezrobociu wśród młodych ludzi oraz przyczynią się do wzrostu ich kompetencji na rynku pracy. Komisja Europejska będzie wspierać podjęte inicjatywy dzięki środkom z funduszy UE, promując wymianę dobrych praktyk i wiedzy wśród państw członkowskich oraz monitorując ich realizację.

Stopa bezrobocia wśród młodzieży osiągnęła ponad 25 proc. w 13 państwach członkowskich, w Grecji i Hiszpanii przekracza ona 55 proc., zaś we Włoszech, w Portugalii, Irlandii, Bułgarii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech i Słowacji sytuuje się około 30 proc. lub powyżej. Ponad 30 proc. bezrobotnych osób poniżej 25 roku życia pozostawało bez pracy ponad rok – 1,6 mln w 2011 r., w porównaniu z 0,9 mln w 2008 r.

źródło: Link