Gruzja i Mołdawia bliżej Unii
Karel De Gucht uda się do Mołdawii i Gruzji w dniach 27 i 28 lutego. – Strefa wolnego handlu będzie kluczowym elementem zacieśniania powiązań handlowych i gospodarczych Mołdawii i Gruzji z UE. Jestem przekonany, że negocjacje te będą postępować szybko i utorują drogę zacieśnieniu więzi gospodarczych z UE. Rozpoczęcie negocjacji potwierdza zaangażowanie UE w pogłębianie stopniowej integracji gospodarczej i stowarzyszenia politycznego z naszymi wschodnimi partnerami.

Komisarz wraz z przywódcami politycznymi obu państw otworzy negocjacje dotyczące stref wolnego handlu i potwierdzi parametry, w ramach których będą działać główni negocjatorzy. W Mołdawii zaplanowano spotkanie z pełniącym obowiązki prezydenta Marianem Lupu i premierem Vladimirem Filatem, a w Gruzji De Gucht spotka się z premierem Niką Gilaurim.

Wizyta komisarza odbywa się przed pierwszymi rundami negocjacji zaplanowanymi na 19–23 marca (Mołdawia) i 26–30 marca 2012 r. (Gruzja), a po pierwszych technicznych spotkaniach przygotowawczych między stronami, które przeprowadzono w dniach 18 stycznia (Mołdawia) i 31 stycznia 2012 r. (Gruzja).

Pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu będą częścią układów o stowarzyszeniu negocjowanych obecnie z Gruzją i Mołdawią. Ich ogólnym celem jest znaczne pogłębienie stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej z tymi krajami Partnerstwa Wschodniego.

Kontekst

W ramach Partnerstwa Wschodniego UE od 2010 r. negocjuje układy o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią. Strefy wolnego handlu będą stanowić integralną część tych układów, służącą poprawie wyników obu państw w zakresie wywozu i inwestycji oraz ułatwieniu ich stopniowej integracji z liczącym 500 mln konsumentów rynkiem wewnętrznym UE.

Pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (DCFTA) są bardzo ambitnym projektem, służącym zwalczaniu przeszkód w handlu na granicach i usunięciu tych mające swoje źródło za granicą. Jednym z celów jest zbliżenie przepisów naszych partnerów handlowych z prawodawstwem UE w obszarach związanych z handlem („pogłębione”). Ponadto zakres umów jest bardzo szeroki: dotyczą one kwestii, które mają zasadnicze znaczenie dla nowoczesnego, przejrzystego i przewidywalnego systemu handlu i inwestycji, takich jak konkurencja, zamówienia publiczne i prawa własności intelektualnej („kompleksowe”).

Oba państwa korzystają obecnie z preferencyjnego dostępu do rynku UE dzięki autonomicznym obniżonym cłom przywozowym w ramach systemu ogólnych preferencji taryfowych oraz dodatkowych zachęt do dobrych rządów („GSP+” dla Gruzji) i autonomicznych preferencji handlowych (Mołdawia). Przyszłe umowy handlowe będą znacznie wykraczać poza zakres obecnej współpracy, którą regulują umowy o partnerstwie i współpracy obowiązujące od lipca 1998 r. (Mołdawia) i lipca 1999 r. (Gruzja).

Decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie DCFTA zatwierdził w grudniu 2011 r. Komitet ds. Polityki Handlowej w Radzie po przeprowadzeniu przez Gruzję i Mołdawię znaczących reform w kluczowych obszarach regulacji, zwłaszcza w dziedzinie przepisów technicznych, środków sanitarnych i fitosanitarnych, ochrony praw własności intelektualnej i reguł konkurencji. UE pomagała obu państwom w realizacji tego procesu, zapewniając pomoc techniczną w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz kompleksowego programu rozwoju instytucjonalnego, a także wsparcie ze strony państw członkowskich UE.