Gospodarka bez strat
Nowe propozycje są przygotowywane przez zespół projektowy pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, odpowiedzialnego za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych, wiceprzewodniczącego Jyrki Katainena odpowiedzialnego za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, komisarza Karmenu Velli odpowiedzialnego za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo oraz komisarz Elżbietę Bieńkowskąodpowiedzialną za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: – Przyszły rozwój gospodarczy Europy musi się odbywać w ramach zrównoważonego rozwoju. Nie ma innej drogi niż wykorzystywanie naszych zasobów w sposób bardziej inteligentny, projektowanie naszych produktów mając na uwadze ich ponowne użycie i recykling oraz określanie ambitnych celów w zakresie recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów. Zwracamy się dziś do obywateli w całej Europie o zgłaszanie uwag dotyczących opracowywania naszych strategii politycznych w sposób stymulujący konkurencyjną gospodarkę ekologiczną w Europie oraz chroniący środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen powiedział: – Przejście do bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym i zapewnić Europie nową przewagę konkurencyjną. Chcemy przedstawić kompleksowy plan działań obejmujący zachęty zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw do efektywniejszego korzystania z zasobów. W tym celu potrzebujemy opinii zainteresowanych stron we wszystkich ogniwach łańcuchów wartości.

Warianty strategiczne rozwoju konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie obejmą nie tylko politykę w zakresie odpadów, ale będą dotyczyć całego cyklu życia produktów, uwzględniając sytuację we wszystkich państwach członkowskich. Obejmą one działania w zakresie inteligentnego projektowania produktów, ich ponownego wykorzystywania i naprawy, recyklingu, zrównoważonej konsumpcji, polityki w zakresie odpadów, wskaźników recyklingu, inteligentnego korzystania z surowców, lepszych rynków surowców wtórnych oraz określone środki branżowe.

Przechodzenie do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu może wspierać konkurencyjność i innowacje poprzez stymulowanie nowych modeli biznesowych i technologii oraz ułatwiać wprowadzanie innowacji społecznych. Nada ono gospodarce europejskiej bardziej zrównoważony charakter i zapewni jej większą konkurencyjność w perspektywie długoterminowej. Chcemy zapewnić warunki do tworzenia większej liczby miejsc pracy, wykorzystując i marnotrawiąc mniej zasobów niż obecnie. Przyczyni się to do tworzenia silniejszej i sprawiedliwszej Europy i ograniczy presję na dostawy surowców i środowisko.

Zachęcamy obywateli, władze publiczne, przedsiębiorstwa i wszystkie inne zainteresowane podmioty rządowe i pozarządowe do odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych etapów cyklu gospodarczego i ich roli w procesie przechodzenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Trwają już oddzielne konsultacje społeczne dotyczące zakłóceń na rynku odpadów i są one otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Konsultacje potrwają do 20 sierpnia 2015 r.

STRONA KONSULTACJI

25 czerwca 2015 r. Komisja zorganizuje w Brukseli konferencję zainteresowanych stron, która będzie elementem procesu konsultacyjnego. Konferencja ta jest otwarta dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc w kształtowaniu polityki europejskiej w tej dziedzinie.