Godna praca również w domu

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym z 2011 r. (konwencja nr 189).

Kraje, które ratyfikują konwencję MOP zobowiązują się do zapewnienia uczciwych i przyzwoitych warunków dla osób pracujących w gospodarstwie domowym poprzez ochronę ich podstawowych praw związanych z pracą, zapobieganie wykorzystywaniu i przemocy oraz ustalenie zabezpieczeń dla młodych osób pracujących w gospodarstwie domowym.

– Poprawa warunków pracy w sektorze usług osobistych to dla Komisji ważny cel– powiedział László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. – Wzywam państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji konwencji, co przyczyni się także do wdrażania strategii UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

Wniosek Komisji w sprawie decyzji Rady był potrzebny, ponieważ państwa członkowskie nie mogą samodzielnie ratyfikować konwencji MOP bez wcześniejszej autoryzacji Rady w zakresie tych części konwencji, które wchodzą w zakres kompetencji UE. Sama UE nie może ratyfikować konwencji MOP, ponieważ stronami tej konwencji mogą być jedynie państwa.

Państwa ratyfikujące konwencję są zobowiązane do zastosowania środków zapewniających uczciwe i przyzwoite warunki pracy i zapobiegających wykorzystywaniu, przemocy i pracy dzieci w ramach pracy w gospodarstwie domowym. Państwa te muszą zapewnić równe traktowanie osób pracujących w gospodarstwie domowym z innymi pracownikami pod względem wynagrodzenia i korzyści, np. w zakresie macierzyństwa. Konwencja wprowadza także obowiązek informowania pracowników o zasadach i szczegółach dotyczących ich zatrudnienia. Kolejne klauzule zapewniają ochronę osób pracujących w gospodarstwie domowym przed dyskryminacją, gwarantują im godne warunki życia i łatwy dostęp do mechanizmów składania skarg. Konwencja określa ponadto zasady rekrutacji za granicą.

Prawodawstwo UE reguluje niektóre dziedziny, których dotyczy konwencja MOP. Przepisy konwencji i prawodawstwo unijne są wyrazem podobnego podejścia i są zasadniczo zgodne. W wielu sprawach prawo UE zapewnia lepszą ochronę niż konwencja. Konwencja zawiera jednak bardziej precyzyjne postanowienia niż prawo UE w zakresie objęcia osób pracujących w gospodarstwie domowym przepisami i w innych aspektach dotyczących pracy w gospodarstwie domowym.

źródło i więcej informacji: Link