Gdzie mieszkasz – tam głosuj!
Coraz więcej obywateli UE korzysta z prawa do pobytu i pracy na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie osiem milionów osób w wieku uprawniającym do głosowania przebywa w państwie członkowskim UE, którego nie jest obywatelem. Jako obywatele UE mają oni prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w państwie UE ich miejsca zamieszkania.

Jednak tylko 10 proc. z nich korzysta jednak z tego prawa, jak wynika z najnowszego sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu stwierdza się, że pomimo iż większość państw wdrożyła odpowiednie uregulowania unijne w sposób satysfakcjonujący, pozostają nadal pewne przeszkody w ich stosowaniu. Ponadto niektórzy obywatele mogą nie być świadomi swoich praw, a niektóre procedury wydawać się zbyt uciążliwe.

Aby umożliwić obywatelom pełne korzystanie z ich praw wyborczych, Komisja zamierza współpracować z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w celu zdefiniowania i rozwiązania pozostających problemów dotyczących faktycznego wykonywania tych praw. Propozycja Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r.stanowi dobrą okazję, aby upowszechnić wiedzę o prawach obywateli UE.

– Decyzje podejmowane na szczeblu municypalnym dotyczą każdej osoby zamieszkującej w lokalnym obszarze, niezależnie od tego czy dotyczą one sadzenia drzew, służb ratowniczych czy transportu lokalnego. Dlatego też na mocy Traktatów UE obywatele UE korzystają z tych samych demokratycznych praw do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, niezależnie od miejsca zamieszkania w UE – stwierdziła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Będziemy kontynuować współpracę z państwami członkowskimi w dążeniu do zapewnienia, że prawa te faktycznie są wdrażane w taki sposób, aby wszyscy obywatele UE mogli mieć prawo współdecydowania w kwestiach, które ich dotyczą.

Ze sprawozdania w sprawie wykonywania przepisów unijnych dotyczących prawa obywateli UE do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych wynika, że pomimo iż państwa członkowskie wdrożyły odnośną dyrektywę UE w sposób satysfakcjonujący, niektóre problemy pozostają nierozwiązane.

Chodzi o sytuacje, w których wymogi w stosunku do obywateli UE różnią się od wymogów stosowanych w odniesieniu do obywateli danego państwa, czego przykładem może być konieczność zamieszkiwania w danym państwie przez pewien okres czasu, aby móc złożyć wniosek o możliwość głosowania.

Pomimo że wzrosła liczba Europejczyków mieszkających w UE poza swoim krajem, w sprawozdaniu stwierdzono, że średnio tylko 10 proc. obywateli korzystało ze swojego prawa do głosowania. Obywatele UE powinni być poinformowani o przysługujących im prawach wyborczych oraz o procedurze administracyjnej, której należy dopełnić, aby móc z nich skorzystać.

Komisja będzie nadal monitorować prawidłowe wdrażanie dyrektywy i wspierać państwa członkowskie w przyjmowaniu wszystkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania, aby obywatele mogli w pełni korzystać z praw wyborczych. Komisja zamierza również propagować najlepsze praktyki zmierzające do zachęcenia obywateli UE zamieszkujących w innym państwie członkowskim do uczestnictwa w życiu instytucjonalnym i politycznym na szczeblu lokalnym.

źródło i więcej informacji: Link