Gaz popłynie przez Polskę
Komisja Europejska uznała pomoc w wysokości 1 950 mln PLN (około 465 mln EUR) na budowę szeregu gazociągów i prace modernizacyjne w różnych częściach Polski za zgodną z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że projekt przyczyni się do dalszej realizacji celów UE w zakresie energii i nie zakłóca nadmiernie konkurencji na rynku wewnętrznym.

W marcu 2013 r. Polska zgłosiła Komisji plany wsparcia dla rozwoju polskiej sieci przesyłu gazu. Pomoc finansowaną z funduszy strukturalnych UE otrzyma GAZ-SYSTEM, państwowy operator systemów przesyłowych gazu w Polsce.

GAZ-SYSTEM stworzy sieć nowych gazociągów, które będą stanowić część „korytarza Północ-Południe” umożliwiającego dostawy gazu ziemnego w Polsce. Korytarz jest siecią infrastruktury, której celem jest ułatwienie dostępu do źródeł zaopatrzenia w gaz na północy (tj. do gazu norweskiego i terminala LNG w Świnoujściu) oraz lepsza integracja polskiego rynku gazu z rynkami gazu w Niemczech, Republice Czeskiej i na Słowacji.

Większe zdolności przesyłowe rurociągów umożliwią dostęp do sieci większej liczbie dostawców gazu zgodnie z zasadą „dostępu stron trzecich” określoną w unijnych zasadach dotyczących rynku wewnętrznego. To z kolei pobudzi konkurencję na rynku dostaw gazu. W świetle tych korzyści Komisja uznała pomoc za zgodną z zasadami UE, które zezwalają na pomoc państwa na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych (art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — TFUE).

Kontekst

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.34982 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu kwestii poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w biuletynie State Aid Weekly e-News.

źródło i więcej informacji: Link