Fundusze na rozwój

Komisja przyjęła komunikat w sprawie wsparcia unijnej strategii na rzecz wzrostu, planu inwestycyjnego oraz priorytetowych obszarów Komisji ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSiI) przez najbliższe dziesięć lat. W sprawozdaniu omówiono również wyniki negocjacji ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie umów partnerstwa i programów oraz główne wyzwania, jakie stoją przed każdym z państw.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: –Istnieją ogromne możliwości w zakresie łączenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) w ramach planu inwestycyjnego, lecz władze lokalne i regionalne mogą nie być tego świadome. Dlatego wraz z komisarz Coriną Crețu wydamy wkrótce wytyczne na temat komplementarności funduszy, aby państwa członkowskie mogły w pełni skorzystać z tych nowych możliwości.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała przy tej okazji: – W miarę jak spada liczba inwestycji krajowych i regionalnych, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zyskują coraz bardziej na znaczeniu. W skuteczny sposób pomagają one Europie przywrócić trwały dobrobyt, ponieważ wspierają najbardziej obiecujące sektory, sprzyjają spójności i konwergencji w UE, a także pozwalają zarówno miastom, jak i regionom korzystać z talentów i pomysłów swoich obywateli. Zadaniem państw członkowskich jest teraz skuteczne zarządzanie funduszami i ich inwestowanie, tak by osiągnąć cele określone w komunikacie.

Przykładowo, w latach 2014-2020 na badania naukowe i innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz na wsparcie dla małych przedsiębiorstw w całej Europie planuje się przeznaczyć z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 121 miliardów euro. Z bezpośredniego wsparcia w ramach funduszy skorzystają dwa miliony przedsiębiorstw. Celem jest poprawa ich konkurencyjności i zwiększenie możliwości w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dzięki wsparciu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego blisko 15 milionów gospodarstw domowych uzyska dostęp do szybkiego internetu, natomiast dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich prawie 20 milionów osób zamieszkujących obszary wiejskie skorzysta z nowych lub zmodernizowanych usług lub infrastruktury w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Po reformie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres 2014-2020 będą one przeznaczone na cztery kluczowe sektory przyczyniające się do wzrostu gospodarczego: badania naukowe i innowacja, technologie cyfrowe, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i małych przedsiębiorstw. Inwestycje prowadzone ze środków EFSiI, zorientowane na wyniki i zgodne z założeniami europejskiego semestru i zaleceniami dla poszczególnych krajów, stworzą korzystne warunki do realizacji projektów wysokiej jakości, prosperowania przedsiębiorstw i poprawy jakości życia obywateli. To wszystko ma przyczynić się do nowego początku dla Europy.

Kontekst

W latach 2014-2020 z budżetu UE planuje się przeznaczyć 454 miliardy euro – 637 miliardów euro łącznie ze współfinansowaniem ze środków krajowych – na wsparcie miast i regionów w Europie w ramach ponad 500 programów EFSiI. Środki z EFSiI stanowią ważną część inwestycji publicznych w UE; zakłada się, że w latach 2014-2016 EFSiI będą stanowić średnio około 14 proc. wszystkich inwestycji publicznych, a w niektórych państwach członkowskich ich udział będzie sięgał 70 proc.

Jak przewiduje art. 16 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów , w komunikacie przedstawione zostały główne wyniki negocjacji między państwami członkowskimi, ich partnerami, w tym podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, a Komisją w sprawie umów partnerstwa i programów. Załącznik II komunikatu zawiera przegląd kluczowych kwestii dla każdego z państw członkowskich, natomiast w załączniku I skupiono się na programach współpracy międzyregionalnej.

By zapewnić społeczeństwu jak największą przejrzystość, Komisja uruchamia dzisiaj nową platformę otwartych danych dotycząca EFSiI, która umożliwia śledzenie postępów w realizowaniu programów finansowanych z tych funduszy.

Dodatkowe informacje: