Fundusze dławią kryzys

Komisja Europejska przedstawiła w zarysie, jak działają fundusze strukturalne UE w państwach członkowskich. W sprawozdaniu strategicznym z realizacji programów w ramach polityki spójności w latach 2007−2013 zebrano dostępne informacje od państw członkowskich, w większości przypadków obejmujących okres do końca 2011 r.

Choć do terminu zakończenia programów (upływającego w 2015 r.) pozostały cztery lata, już widoczne są postępy i poprawa sytuacji wielu obywateli za sprawą inwestycji prowadzonych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oto niektóre efekty inwestycji w całej UE:

– 1,9 milionów osób uzyskało szerokopasmowy dostęp do internetu;
– 2,6 milionów osób podłączonych zostało do sieci wodociągowej, 5,7 milionów osób objęto projektami dotyczącymi ścieków;
– powstało 460 km dróg TEN-T oraz 334 km sieci kolejowych TEN-T; oraz
– 2,4 milionów osób znalazło zatrudnienie dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Małe przedsiębiorstwa oraz te nastawione na innowacje otrzymują znaczący zastrzyk środków w ramach polityki spójności, a w planach jest wiele innych inwestycji. Dotychczasowe wyniki:

– 53 240 projektów w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego oraz 16 tys. projektów dotyczących przedsiębiorstw i placówek badawczych otrzymało środki;
– 53 160przedsiębiorstw rozpoczynających działalność uzyskało wsparcie.

Wykorzystywane są środki oraz uruchamiane są projekty, co zostało odnotowane w sprawozdaniu:

– wyraźny wzrost liczby osób uzyskujących wsparcie w obszarze zatrudnienia z około 10 milionów rocznie przed 2010 r. do blisko 15 milionów w skali roku od 2010 r.;
– znacznie szybsze uwidacznianie się wyników od 2010 r. w dziedzinie wsparcia dla MŚP: powstało blisko 400 tys. miejsc pracy (z czego połowa na przełomie roku 2010 i 2011), w tym 15,6 tys. miejsc pracy w ośrodkach badawczych oraz 167 tys. w MŚP.

W sprawozdaniu strategicznym omówiono postępy poszczególnych państw w osiąganiu celów UE zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”. Zachęca się w nim państwa członkowskie do tego, by mierzyły postępy w kluczowych sektorach strategicznych takich jak badania naukowe i innowacje, kolej, energia, budowanie zdolności, zrównoważony transport miejski, tworzenie miejsc pracy i szkolenia.

Sprawozdania przedłożone przez 27 państw członkowskich na koniec 2012 r. (sporządzone głównie na podstawie danych za rok 2011) dają Komisji pierwszą możliwość poinformowania, w okresie programowania, o postępach w osiąganiu wyników oraz podkreślenia ważnego i aktualnego przesłania o roli polityki spójności w ożywieniu gospodarczym w UE.

źródło i więcej informacji: Link