Fundusze dla przedsiębiorstw społecznych
Sektor przedsiębiorstw społecznych rozwija się w Europie i reprezentuje obecnie 10% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, zatrudniając ponad 11 milionów pracowników otrzymujących wynagrodzenie. Mimo że przedsiębiorstwa te często otrzymują wsparcie ze środków publicznych, inwestycje prywatne za pośrednictwem funduszy inwestujących w przedsiębiorców społecznych są niezbędne dla rozwoju tego sektora. Takie wyspecjalizowane fundusze inwestycji społecznych nie są jednak zbyt rozpowszechnione ani nie działają na dużą skalę. Transgraniczne inwestycje w takie fundusze są zbyt skomplikowane i kosztowne.

Dzięki przedstawionemu dzisiaj wnioskowi w sprawie rozporządzenia Komisja stwarza podstawy silnego europejskiego rynku funduszy inwestycji społecznych. Wprowadza się w nim nowe oznaczenie „Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej”, tak aby inwestorzy mogli łatwo zidentyfikować fundusze, które skupiają się na inwestycjach w przedsiębiorstwa społeczne w Europie. Podejście jest proste: po spełnieniu wymogów określonych we wniosku zarządzający funduszami inwestycji społecznych będą mogli łatwo wprowadzać na rynek swoje fundusze w całej Europie. Aby uzyskać oznaczenie fundusz będzie musiał wykazać, że wysoki odsetek dokonywanych inwestycji (70% kapitału otrzymanego od inwestorów) przeznaczony jest na wspieranie przedsiębiorstw społecznych. Jednolite zasady dotyczące ujawniania informacji zapewnią inwestorom uzyskanie jasnych i przydatnych informacji na temat tych inwestycji.

– Przedsiębiorstwa społeczne są urzeczywistnieniem inteligentnego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu oraz innowacji, mających tak istotne znaczenie dla dzisiejszej gospodarki europejskiej. Nasze nowe środki przyczynią się do tworzenia tych przedsiębiorstw w całej Europie, zapewniając im niezbędne do wzrostu – zwłaszcza w czasach kryzysu – wsparcie finansowe. – mówił Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier.

Dodatkowe informacje

Kluczowe elementy wniosku

  • Uznany znak firmowy UE dla funduszy przedsiębiorczości społecznej: obecnie inwestorzy mogą mieć trudności z identyfikacją funduszy, które inwestują w przedsiębiorstwa społeczne, co może podważać zaufanie do rynku przedsiębiorstw społecznych. Ponadto funduszom inwestycji społecznych może nie być łatwo odróżnić się od innych funduszy, co może utrudniać rozwój tego sektora. W przyjętym dzisiaj rozporządzeniu stworzono wspólny znak firmowy: „Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej”. To oznaczenie będzie dla inwestorów gwarancją, że większość ich inwestycji przeznacza się na przedsiębiorstwa społeczne. Ponadto wspólny, ogólnounijny znak firmowy znacznie ułatwi inwestorom w całej UE dotarcie do tych funduszy.

  • Lepsze informacje dla inwestorów: tak samo jak inwestorzy mogą mieć trudności z identyfikacją funduszy inwestujących w przedsiębiorstwa społeczne, tak porównanie i wykorzystanie dostępnych informacji na temat tych funduszy również może być trudne. Ustanowienie wspólnych ram UE w tym zakresie ma zatem zasadnicze znaczenie. Wszystkie fundusze stosujące nowy znak firmowy powinny w przyszłości publikować jasne informacje na temat rodzajów przedsiębiorstw społecznych, w które inwestują, kryteriów wyboru tych przedsiębiorstw, sposobu, w jaki fundusz wesprze przedsiębiorstwa społeczne, a ponadto jak monitorowane będą związane z tym skutki społeczne oraz jak sporządzane będą stosowne sprawozdania.

  • Lepsza ocena wyników: przewidywane skutki są dla inwestorów ważnym kryterium przy dokonywaniu wyboru z szeregu różnych funduszy inwestycji społecznych. Proponowane środki będą określać jasne wymogi dotyczące informowania inwestorów przez fundusze o tym, w jaki sposób będą one postępować, jeżeli chodzi o monitorowanie skutków i przedkładanie sprawozdań na temat skutków. Prawdopodobne jest jednak, że konieczne będzie podjęcie dalszych działań. Komisja będzie kontynuować prace mające na celu stworzenie lepszych i łatwiej porównywalnych sposobów mierzenia wyników inwestycji pod względem skutków społecznych. Pozwoli to na rozwój bardziej przejrzystego rynku inwestycyjnego oraz zwiększy zaufanie inwestorów.

  • Zniesienie barier dla pozyskiwania funduszy w całej Europie: zasady dotyczące funduszy inwestycji społecznych różnią się w zależności od państwa członkowskiego oraz są często uciążliwe i skomplikowane. Dlatego też nowy wniosek ma uprościć te zasady. Na przykład dzięki paszportowi europejskiemu fundusze przedsiębiorczości społecznej mogłyby pozyskiwać środki w całej Europie. Zarządzający funduszami nie będą zmuszeni do korzystania z nowych ram, ale jeżeli to uczynią, będą mieli możliwość dotarcia do inwestorów w całej UE i uzyskają dostęp do wyraźnie rozpoznawalnego znaku firmowego UE, który będzie się cieszył rosnącym zaufaniem i zainteresowaniem inwestorów.

  • Dostępność dla inwestorów: jako że inwestowanie w przedsiębiorstwa społeczne może być ryzykowne, oznaczenie „Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej” będzie na początku dostępne jedynie dla inwestorów profesjonalnych. Gdy ramy zaczną w pełni funkcjonować, Komisja zbada możliwości zapewnienia dostępu do takich inwestycji także klientom detalicznym.

Dalsze działania:

Wnioski zostaną teraz przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady (państwa członkowskie) w celu przeprowadzenia negocjacji i przyjęcia wniosku w ramach procedury współdecyzji.

Więcej informacji